MF123X Examensarbete inom Mekatronik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Mechatronics, First Cycle

Utbildningen på masternivå i mekatronik ger nyckelkompetens för att skapa intelligenta, flexibla och användarvänliga produkter med relevans för en stor mängd illämpningsområden. Exempel inkluderar ”intelligenta" maskiner av alla de slag från medicinsk utrustning, miljövänliga och säkra fordon, till symaskiner, robotar och interaktiva fysiska
omvärldssimulatorer. Nya och förbättrade funktioner uppnås genom att kombinera mekanisk konstruktion, reglerteknik, programmering och inbyggda styrsystem.

Kursen syftar till att träna dig som student att tillämpa självständiga studieformer för att inhämta och dokumentera ny kunskap och integrera den med tidigare inhämtad kunskap som grund för produktutveckling, speciellt inom området mekatronik. Kursen syftar även till att träna din färdighet i att använda modellering och simulering som verktyg för att beskriva, förstå, analysera och utveckla nya tekniska lösningar.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen bygger på ett eget fördjupat arbete avseende någon väsentlig frågeställning eller delområde inom ämnet mekatronik. I seminarieform, men framförallt genom egen sökande, inhämtas nödvändiga kunskaper för att belysa, besvara och diskutera valda problemställningar.

Vissa delar av kursen genomförs i grupper om 2-3 studenter medan andra delar genomförs individuellt.

I kursen ingår, förutom att skriftligen och muntligen presentera en individuell uppsats, även att kritiskt granska och opponera på andras arbete.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Använda självständiga studieformer för att fördjupa sin kunskap inom ämnesområdet;
  • Presentera genomfört arbete i en skriftlig rapport samt i web-baserad form, i båda fallen med krav på innehåll, struktur och språk;
  • Ge en muntlig presentation av eget arbetet samt opponera på andras arbete i en större församling;
  • Formulera enklare mekatroniska problemställningar och söka lösningar med hjälp av modellering, simulering och datorbaserade hjälpmedel;
  • Utveckla/konstruera/välja en komponent eller delsystem och verifiera lösningens egenskaper, t ex genom simulering;
  • Tillämpa, värdera och integrera förvärvade kunskap och färdigheter på problem inom det valda fördjupningsområdet.

Kursupplägg

Period 3, 4
Seminarier 20 h

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörig för studier i åk3, MF1016/4F1816 och påbörjat DD1321(2D1321)

Rekommenderade förkunskaper

Den som påbörjar kursen förutsätts vara godkänd på MF1016 (4F1816) Elektroteknik för M och P eller motsvarande och MG1003+MG1004 (4G1162 + 4G1163)
Produktframtagning 1+2 för M,
Vidare skall man vara godkänd på, eller under perioden innan ha påbörjat DD1321 (2D1321) Tillämpad programmering och datalogi eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Delges vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För slutbetyg fordras godkänd uppsats samt deltagande i samtliga obligatoriska moment (PRO1; 15 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Nihad Subasic

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF123X

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Fördjupningen Mekatronik

Kontaktperson

Nihad Subasic (subasic@kth.se)