MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs 18,0 hp

Advanced Machine Design

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Maskinkonstruktion är ett samlingsnamn för konstruktion av olika typer av produkter, allt ifrån komplexa sammansatta maskiner, t.ex. bilar, till enklare produkter, t.ex. cykeltransmission, som vi dagligen stöter på i vår vardag. Att konstruera innebär att vi ska skapa nya lösningar för de problem vi ställs inför det på ett ingenjörsmässigt korrekt sätt, dvs. vi ska lösa rätt problem, helst så enkelt som möjligt, som också har verklig, industriell förankring med hänsyn till bl. a. ekonomi, energi och miljö. Som hjälpmedel till konstruktionsarbetet utnyttjar vi moderna datorprogram för geometribestämning och analys, men en viktig del utgörs även av bedömningar av överslagsmässig karaktär.

Kursen är en yrkesförberedande kurs för dig som blivande konstruktör eller produktutvecklare. Kursen ger kunskap och träning i att projektera, delta i och leda utvecklingsarbete av moderna integrerade och modulariserade produkter. Dessutom tränas du i att använda datorstöd för konstruktion, simulering och analys samt att kommunicera tekniska resultat muntligt och skriftligt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna;

 • planera och leda utvecklingsarbete av integrerade och modulaliserade produkter
 • konstruera och detaljutforma såväl enkla produkter som delsystem i mer komplicerade mekaniska produkter från idé till tillverkningsunderlag och färdig prototyp
 • tillämpa tidigare inhämtad kunskap inom mekanik, hållfasthetslära, elektroteknik, produktframtagning och konstruktion
 • välja material och tillverkningsmetod på ett ingenjörsmässigt sätt
 • analysera och dimensionera såväl enkla produkter som delsystem i mer komplicerade produkter på ett ingenjörsmässigt sätt
 • ta fram belastningsunderlag för såväl enkla produkter som delsystem i mer komplicerade mekaniska produkter, för bl.a. dimensionering av komponenter och strukturdetaljer, materialval och val av maskinelement
 • tillämpa grundläggande kriterier för konstruktiv utformning, bl.a. lastinföring, tillverkningsanpassning mm
 • framställa mått- och toleranssatta tillverkningsunderlag för delsystem i komplicerade systemprodukter
 • konstruera produkter på ett sådant sätt att produktens miljöbelastning minimera och därmed bidrar till en hållbar utveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Projektarbeten (huvudsakligen industriproblem med fokus på detaljkonstruktion i ett systemkontext)
 • Innovation - Kreativa metoder, innovation och skapande, patent
 • Informationssökning, benchmarking
 • Utvecklingsprocess och projektplanering
 • Kravspecifikation, QFD
 • Konceptframtagning, funktions-medel träd, konceptval
 • Detaljkonstruktion, miljöanpassning, ergonomi, materialval, produktionsanpassning
 • Hållfasthetsteknisk dimensionering med modellbildning, beräkning och analys (både FEM och analytiskt)
 • Tillverkningsunderlag (toleranser och passningar, ytjämnhet, form- och lägestoleranser, ritningar)
 • Montering, provning, omkonstruktion, utvärdering
 • Presentation och kommunikation – modeller, posters, muntlig presentation, teknisk rapport

Kursupplägg

Börjar i P4 slutar i P2 nästa termin

Behörighet

Obligatorisk för MKN(M4, P4, T4)

Behöriga: Student som är behörig för studier i åk 4 samt:

M-studenter som slutfört kurserna MG1004, ME1001
P-studenter som slutfört MF1014, MH1005, SD1115, ME1001
T-studenter som slutfört EL1000, MF1017, SD2125, SE1025, SF1861, SF1907

TIPUM spår IPUB

Rekommenderade förkunskaper

Du måste vara behörig för studier i årskurs 4 för att påbörja kursen.

Kursen innehåller tillämpningsmoment som förutsätter att utbildningsplanens obligatoriska moment är inhämtade och godkända.

Litteratur

1 - Johannesson, Persson, Pettersson, “Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design”, Liber Förlag, 2004.

2 – Olsson, Karl-Olof. “Maskinelement”, Liber Förlag 2006.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Kjell Andersson, 08-790 6374, kan@md.kth.se

Examinator

Kjell Andersson <kan@kth.se>

Övrig information

T bidrar med föreläsning, FEM-övning/uppgift, handledning etc.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.