Hoppa till huvudinnehållet

MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad färdighet i att genomföra ingenjörsmässiga resonemang och överväganden vid detaljutformning av enklare produkter. Kursen bygger vidare på tidigare inhämtad kunskap inom bl.a. mekanik, hållfasthetslära, elektroteknik och produktframtagning. En viktig del av kursen är att använda standardkomponenter samt att välja material till de detaljer som sammanfogar dessa och även ta hänsyn till tillverkningsaspekter bl.a. vid framtagningen av detaljritningar som tillverkningsunderlag. Dessutom behandlas hur man kan ta fram belastningsunderlag för dimensionering av såväl bärande strukturdetaljer som val av maskinelement. Kursen ger även en introduktion till frågeställningar som rör innovationer, bl.a. vad som kännetecknar en innovation och vilka möjligheter som finns att skydda innovationer, bl.a. genom patent.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MF2006 (HT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett tillämpat ämne där tidigare inhämtad kunskap ska tillämpas och integreras med viss ny teori som förmedlas. Kursinnehållet kan delas in i fyra huvuddelar:

1. Innovationer, entreprenörskap, patent

2. Konstruktiv utformning

 • Lastbärande strukturer, lastinföring
 • Kraftflöden, kälformer
 • Materialval
 • Tillverkningsanpassning

3. Dokumentation och kommunikation

 • Ritningar
 • Måttsättning, toleranssättning

4. Systemkonstruktion

 • Drivenheter
 • Transmissioner
 • Förband

Det teoretiska kunskapsinnehållet behandlas vid föreläsningarna och tillämpas sedan i en inlämningsuppgift och en projektuppgift.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • konstruera och detaljutforma enklare maskintekniska produkter baserat på ingenjörsmässiga resonemang och överväganden
 • tillämpa tidigare inhämtad kunskap inom mekanik, hållfasthetslära, elektroteknik och produktframtagning
 • ta fram belastningsunderlag för enklare maskintekniska produkter för bl.a. dimensionering av strukturdetaljer, materialval och val av maskinelement
 • dimensionera enklare maskinelement som bl.a. fläns- och krympförband och rem- och kedjetransmissioner
 • tillämpa grundläggande kriterier för konstruktiv utformning, bl.a. lastinföring, tillverkningsanpassning mm.
 • välja material och komponenter ur leverantörskataloger för konstruktion av enklare produkter
 • framställa mått- och toleranssatta tillverkningsunderlag för enklare systemprodukter
 • beskriva vad som kännetecknar en innovation
 • förklara vad som är möjligt att söka patent på

Kursupplägg

Föreläsningar 24 tim
Övningar 48 tim

Två inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Course literature

Maskinelement, Olsson, Karl-Olof, Liber Förlag 2006. or

Machine Elements in Mechanical Design, Robert L Mott, ISBN 0-13-197644-3

Reference literature

Mechanical and Metal Trades Hanbook, Verlag Europa Lehrmittel

Ritteknik, Lundkvist, Bo, Liber 2007

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp), samt godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kjell Andersson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2006

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kjell Andersson, kan@md.kth.se, 08 790 6374