Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp

Kursen komponentkonstruktion syftar till att fördjupa förståelsen för hur komponenter i maskintekniska system dimensioneras. I kursen analyseras ett antal olika komponenter med avseende på funktion, tillförlitlighet, krafter, påkänningar, skademekanismer mm. Analysen sker delvis med kända konstruktionsverktyg så som finita elementberäkningar och Monte Carlosimulering men studenten tränas även i att skapa och utvärdera egna modeller och algoritmer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51265

Rubriker med innehåll från kursplan MF2010 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen baseras på problemlösning. En existerande produkt används som ett exempel genom kursen och huvuddelen av uppgifterna är analyser och omkonstruktion av denna produkt.

Ämnen som behandlas är:

 • felmekanismer i mekaniska komponenter
 • analyser av krafter i mekaniska produkter
 • dynamisk belastning, periodisk last, transienter
 • utmattning: standardanalys, delskadeteori
 • standardiserade konstruktionsmetoder för komponenter, som växlar
 • avancerad analys av en komponents styrka och optimering av dess vikt
 • modellering av icke-standard komponenter
 • användning av lagerkonstruktionsanalogier för analys av andra komponenter.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda kunskap från basämnen, som matematik, mekanik, och hållfasthetslära vid konstruktion av maskinkomponenter
 • beskriva vanliga skademekan­ismer som är begräns­ande för produktens funktion
 • använda och förstå teorier för hydrodynamisk smörjning.
 • använda och utvärdera analytiska och numeriska metoder från hållfasthetslära vid konstruktion av komponenter och även kunna bedöma värdet av metoderna.
 • genomföra utmattningsanalyser med delskadeteori.
 • skapa egna modeller som beskriver funktionen hos icke standardis­erade komponenter och använda dessa modeller för att optimera komponentens funktion.
 • använda Matlab som ett verktyg för avan­cerade beräkningar samt grafisk presen­tation av resultat.
 • förstå grunderna för hur en förbrännings­motor fungerar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En kandidatexamen i teknik, ämnesområde maskinteknik eller motsvarande.

Kursen MF2101 Maskinkonstruktion

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1. - Publicerat kursmaterial.

2. - Michael F. Ashby, "Materials Selection in Mechanical Design", Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.

3. - Anton van Beek, “Advanced engineering design. Lifetime performance and reliability”, TU Delft, 2006.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MF2011 Systemkonstruktion

Kontaktperson

Ulf Olofsson (ulfo@md.kth.se) 08-790 6304