MF2033 Material, miljö och ekonomi 6,0 hp

Material, Environment and Economy

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen skall ge en överblick över tillgängliga material och fördjupade kunskaper om sambandet mellan olika materials egenskaper och deras olika användningsområden, samt ge färdighet i att utföra en systematisk materialvalsprocess i ett livscykelperpektiv med användning av materialdatabaser och verktyg för förenklad livscykelanalys.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna koppla materialegenskaper till funktionskrav hos produkten
 • kunna välja relevanta materialparametrar vid olika steg i materialvalsprocessen
 • kunna utföra analyser m h t taktila egenskaper
 • kunna utföra materialval med hänsyn till miljöaspekter och kostnader i ett livscykelperspektiv
 • kunna resonera om orsaker till materialval för olika typer av reella situationer

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att behandla systematiska materialvalsmetoder i produktframtagning med stöd av materialvalsverktyg.

I produktframtagningsprocessen formuleras krav som är kopplade till produktens funktion i en kravspecifikation, vilka ska kopplas till materialens egenskaper. Detta kräver övergripande kunskap om olika grupper av materials egenskaper som mekaniska, optiska, termiska, taktila mm. Här kommer tidigare kunskaper från hållfasthets- och materiallära att användas för att beräkna och identifiera relevanta parametrar.

Materialvalet har även stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv och i kursen ingår användandet av metoder för att analysera miljöpåverkan och ekonomi i ett livscykelperspektiv.

Kursupplägg

I kursen ingår föreläsningar och datorövningar mha CES EduPack. Dessutom ingår en laboration där materials taktila egenskaper undersöks samt tre individuella inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Behörighet

Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • INL2 - Övning, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter, genomförd och godkänd laboration samt godkänd tentamen

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Anna Hedlund-Åström, 08-790 6444, hedlund@md.kth.se

Examinator

Anna Hedlund Åström <hedlund@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.