MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp

Integrated Product Development

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det övergripande kursmålet är att studenten skall kunna beskriva, jämföra och förklara olika aspekter av arbetssätt i komplext produktutvecklingsarbete. Den pedagogiska modellen i kursen är reflektivt lärande, genom att teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, kritisk diskussion och projektarbete.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Det övergripande kursmålet är att studenten skall kunna beskriva, jämföra och förklara olika aspekter av arbetssätt i komplext produktutvecklingsarbete. Den pedagogiska modellen i kursen är reflektivt lärande, genom att teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, kritisk diskussion och projektarbete.

Efter avslutad kurs skall du kunna

- Beskriva, jämföra och kritiskt granska olika produktutvecklingsprocesser och dess egenskaper

- Tillämpa och utvärdera stödmetoder i komplext produktutvecklingsarbete

- Analysera påverkan av olika sätt att organisera produktutveckling i utvecklingsprojekt

- Beskriva faktorer som stöder ett kreativt arbetsklimat och ge rekommendationer för hur en arbetsgrupp skall uppnå ett kreativt arbetsklimat

-  Identifiera integrationsmekanismer för produktutvecklingsprojekt och kritiskt reflektera nyttan av dessa mekanismer

-  Framställa en kravspecifikation och en projektplan för produktutvecklingsprojekt

- Ha goda kunskaper för att genomföra ett komplext tvärfunktionellt utvecklingsprojekt

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av fyra huvuddelar:

 1. Arbetssätt i produktutveckling
 2. Kreativt
 3. Stödmetoder
 4. Informationshantering

Kursupplägg

Kursen är upplagd som 4 + 2 hp, de 2 senare poängen examineras i samband med följande projektkurs

Behörighet

TIPUM, TIPDM and 10 credits

CDEPR4, CMAST3, CFAST4

Litteratur

Kurslitteraturen består av föreläsningsmaterial och utdelade vetenskapliga artiklar.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Muntliga redovisningar, Inlämningsuppgifter, Inslag av peer to peer-bedömning

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Anders Berglund (andersb5@kth.se)

Examinator

Anders Berglund <andersb@md.kth.se>

Övrig information

Kursen innehåller ett projektarbete kopplat till högre kursen för respektive inriktning.

Påbyggnad

MF2036

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.