Hoppa till huvudinnehållet

MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp

Det övergripande kursmålet är att studenten skall kunna beskriva, jämföra och förklara olika aspekter av arbetssätt i komplext produktutvecklingsarbete. Den pedagogiska modellen i kursen är reflektivt lärande, genom att teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, kritisk diskussion och projektarbete.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MF2034 (VT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av fyra huvuddelar:

  1. Arbetssätt i produktutveckling
  2. Kreativt
  3. Stödmetoder
  4. Informationshantering

Lärandemål

Det övergripande kursmålet är att studenten skall kunna beskriva, jämföra och förklara olika aspekter av arbetssätt i komplext produktutvecklingsarbete. Den pedagogiska modellen i kursen är reflektivt lärande, genom att teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, kritisk diskussion och projektarbete.

Efter avslutad kurs skall du kunna

- Beskriva, jämföra och kritiskt granska olika produktutvecklingsprocesser och dess egenskaper

- Tillämpa och utvärdera stödmetoder i komplext produktutvecklingsarbete

- Analysera påverkan av olika sätt att organisera produktutveckling i utvecklingsprojekt

- Beskriva faktorer som stöder ett kreativt arbetsklimat och ge rekommendationer för hur en arbetsgrupp skall uppnå ett kreativt arbetsklimat

-  Identifiera integrationsmekanismer för produktutvecklingsprojekt och kritiskt reflektera nyttan av dessa mekanismer

-  Framställa en kravspecifikation och en projektplan för produktutvecklingsprojekt

- Ha goda kunskaper för att genomföra ett komplext tvärfunktionellt utvecklingsprojekt

Kursupplägg

Kursen är upplagd som 4 + 2 hp, de 2 senare poängen examineras i samband med följande projektkurs

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TIPUM, TIPDM and 10 credits

CDEPR4, CMAST3, CFAST4

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av föreläsningsmaterial och utdelade vetenskapliga artiklar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Muntliga redovisningar, Inlämningsuppgifter, Inslag av peer to peer-bedömning

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Anders Gunnar Berglund

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2034

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MF2036

Kontaktperson

Anders Berglund (andersb5@kth.se)

Övrig information

Kursen innehåller ett projektarbete kopplat till högre kursen för respektive inriktning.