MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp

Integrated Product Development, Advanced Course

Du som deltagare av kursen ska efter kursens slut kunna:

Utforma en projektorganisation och vid behov kunna förändra den så att den är anpassad efter produktutvecklingsprojektet karaktär och faser

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är uppdelad i en mer teoretisk del och en mer praktisk del och löper under hela läsåret. Läsperiod 1 är mer teoretiskt inriktad och handlar om metoder och arbetssätt som är tillämpliga i produktutvecklingsprocessens olika faser samt behandlar också olika aspekter såsom organisering, planering, innovation och kreativt arbetsklimat.

Grupparbeten kommer att genomföras under läsperiod 1, t ex i form av en  kreativ idéuppgift och arbeten om olika stödmetoder och arbetssätt i produktutveckling. Dessa kommer att redovisas vid seminarier där ni lär varandra och ger feedback på varandras arbeten.

Under läsperiod 2-4 genomförs ett skarpt produktutvecklingsprojekt tillsammans med ett företag i vilket grupper om ca 13 studenter. Företaget medverkar i en styrgrupp för projektet som är en resurs under projektet.

Ni studenter är ansvariga för projektet och har stöd av en lärare i form av en coach. Ni ges under projektet tillfälle att öva färdigheter i att genomföra ett produktutvecklingsprojekt utifrån ett givet uppdrag - från idégenerering fram till att en prototyp är framtagen och levererad till företaget. Här kommer ni att sätta samman olika delkunskaper till en helhet för att genomföra utvecklingsprojektet. Ni kommer att motivera era val och analysera utfallet av valda arbetssätt.

Lärandemål *

Du som deltagare av kursen ska efter kursens slut kunna:

Utforma en projektorganisation och vid behov kunna förändra den så att den är anpassad efter produktutvecklingsprojektet karaktär och faser

Utarbeta och/eller verkställa en projektplan

Tillämpa stödmetoder för systematiskt och effektivt produktutvecklingsarbete

Motivera varför olika metoder och arbetssätt väljs och kunna utvärdera utfallet av användningen.

Kunna avgöra när resultatet från en produktutvecklingsfas är tillräckligt bra för att kunna gå vidare till nästa fas.

Hantera tekniska problem som är ofullständigt givna och trots detta kunna göra egna rimliga tekniska antaganden

Tillämpa dina tekniska förkunskaper

Själv kunna inhämta relevant information för att kunna lösa tekniska och organisatoriska problem.

Muntligt och skriftligen kunna kommunicera:

    olika aspekter på produktutvecklingsarbete.  

    reflektioner om ditt eget beteende i arbetsgrupper och relatera det till arbetsgruppens dynamik

    reflektioner om projektarbetets framskridande

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till spåret IPDB

Min 130 hp, MF111X/MF112X/MF114X eller motsvarande.

Master: TIPDM track IPDB

Rekommenderade förkunskaper

MF1034

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Huvudbok i kursen är läroboken Product Design and Development av Ulrich&Eppinger

På Bilda finns de artiklar som ingår i kursen samt läsansvisningar inför olika tillfällen. Litteratur kommer också kontinuerligt att delas ut under kursen

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt I, 8,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt II, 8,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO3 - Projekt III, 8,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Teoridelen motsvarar  30 % av slutbetyget. Denna innehåller:

Kreativ idéuppgift

Beskrivning och analys av olika stödmetoder för de olika utvecklingsfaserna

Hemtentamen

Litteraturseminarium, referat och analys av en bok om produktutveckling samt feedback på en annan students referat och analys.

Projektarbetet motsvarar 70 % av slutbetyget. För projektet görs ett helhetsbetyg som baseras på hur väl du har uppnått lärandemålen. Examinationen baseras på nedanstående:

Aktivt deltagande i projektarbetet, dvs att du är aktiv i projektet och bidrar till gruppens utveckling, hur ni arbetar och till den tekniska lösningen.

Reflekterande loggbok, skrivs veckovis under projektet. I  loggboken skrivs reflektioner och lärdomar.

Lessons Learned, en skriftlig reflektion och analys vid projektets mitt och vid projektavslut.

Utvärdering av eget lärande i förhållande till lärmålen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Anders Gunnar Berglund

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2036

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jens Hemphälä, hemphala@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen startar i P4 och avslutas i P2 nästa termin