MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I 6,0 hp

Embedded Systems for Mechatronics, I

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det övergripande målet med kursen är att ge en förståelse för design och implementering av inbyggda system inom ramen för mekatroniska produkter, med tonvikt på grundläggande teknik och inslag av design.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska du kunna:

1. Ge exempel på befintliga inbyggda system baserade produkter och beskriva de speciella krav som ställs för att utveckla sådana system.

2. Kunna använda moderna integrerade utvecklingsmiljöer för mikrokontrollers / processor programmering och deras funktionalitet för testning och felsökning.

3. Förstå grunderna i modellbaserad utveckling, och tillämpa den inom ramen för utveckling av inbyggda system.

4. Beskriva och förklara den grundläggande hanteringen av mikrokontroller / mikroprocessorer, deras interna funktioner.

5. Utveckla grundläggande mikrokontrollerprogram för mekatroniska tillämpningar, inklusive användandet av I / O och periferienheter.

6. Beskriva, förklara och tillämpa några av de grundläggande egenskaperna hos kommunikationsprotokoll, tillämpat på Controller Area Network (CAN).

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår

 • Föreläsningar för att ge överblick och inspiration.
 • Övningar där nya verktyg och metoder introduceras.
 • Laborationer där de presenterade verktygen och metoderna används för att lösa uppgifter.
 • Varje vecka av kursen fokuserar på ett specifikt tema. Övningarna är moduluppbyggda enligt dessa teman.

Behörighet

En teknologie kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Är godkänd på kursen MF1016, eller motsvarande kunskaper i elektroteknik.

Är godkänd på kursen DD1320/DD1321 eller motsvarande kunskaper i programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatnivå i maskinkonstruktion inklusive elektroteknik, programmering och baskurs inom Mekatronik.
Kursen bygger på kunskaper och erfarenheter med
- Programmering, helst inklusive C-språket och basmaskin nivå/assemblerspråk programmering.
- Tidigare erfarenhet av sensorer och aktuatorer (minst en kurs där grundläggande begrepp och laborationer ingick)
- Matlab/Simulink, eller liknande verktyg för modellering och simulering.
Grundläggande kurser/kunskaper i reglerteknik och signalbehandling är att föredra men inget krav.

Litteratur

Allt kursmaterial och litteratur är tillgängliga online.

Examination

 • LAB5 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Jad El-khoury, 08-790 6877, jad@kth.se

Examinator

Martin Törngren <martint@kth.se>

Övrig information

Du kommer att erbjudas att göra ett skriftligt test - KS, i mitten av kursen. Resultat från denna KS kan sedan användas som ett alternativ till att svara på en motsvarande del i den skriftliga tentamen TEN2. KS resultat kan endast räknas för den kommande ordinarie tentamen (och kan inte föras över till kommande nya tentor).

Påbyggnad

MF2044

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.