MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0 hp

Engineering Research Methodology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ger en översikt över vetenskapliga och industriella utvecklingstrender inom produktutveckling, industriell design och konstruktion. Vetenskapliga arbetsmetoder, forskningsetik och forskningsmetodik behandlas på såväl allmän nivå som på domänspecifik nivå. Fokus ligger på samhällsnyttig forskning som möjliggör innovation och entreprenörskap. Vidare tränas att skriva vetenskapliga artiklar samt att presentera dessa för en internationell målgrupp.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ger en överblick över aktuell forskning och industriella utvecklingtrender inom områdena engineering design and industrial design. Vidare behandlas vetenskapligt arbetssätt inkluderande forskningsetik och forskningsmetoder, såväl övergripande som mer specifikt för olika forskningsinriktningar. Vetenskapligt skrivande, granskande och framläggande belyses och tränas. Nyttiggörande av forskning, speciellt innovation och entreprenörskap introduceras.

Efter genomgången kurs ska studenten ha förmåga att:

1. Översiktligt sammanfatta och diskutera viktiga frågeställningar och trender inom aktuellt vetenskapsområde.

2. Skriva en vetenskaplig artikel inom ett avgränsat område med en sådan kvalitet att artikeln kan presenteras på en vetenskaplig workshop.

3. Granska och ge konstruktiv kritik på en kollegas motsvarande alster.

4. Göra en vetenskapligt och ingenjörsmässigt hållbar och väl dokumenterad plan för ett examansarbete av hög kvalitet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ges i seminarieform där semiarier ges av interna och externa forskare, lärare och industriellt aktiva personer, samt av studenterna själva. Seminarierna speglar kursmålen enligt ovan. Varje student skriver och presenterar en vetenskaplig artikel, granskar och ger konstruktiv kritik på en eller flera kollegers artiklar.

Behörighet

CDEPR4, CFAST4, CFATE4, CDATE4, CINEK4, TIPUM, TIPDM, TAEEM

Litteratur

Ej ännu bestämt

Examination

 • PRO1 - Projekt 1, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt 2, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt 3, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Närvaro 80%

Godkända moment: Artikel, presentation av artikel, granskning och konstruktiv kritik

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Termin1: Martin Edin Grimheden (mjg@kth.se), Fredrik Asplund (fasplund@kth.se) / Termin 2: Jens Hämphälä (hemphala@md.kth.se), Termin 3: Anders Berglund (andersb5@kth.se), Jenny Janhager Stier (janhager@kth.se)

Examinator

Jenny Janhager Stier <jennyj@md.kth.se>

Martin Edin Grimheden <mjg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.