MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0 hp

Engineering Research Methodology

Kursen ger en översikt över vetenskapliga och industriella utvecklingstrender inom produktutveckling, industriell design och konstruktion. Vetenskapliga arbetsmetoder, forskningsetik och forskningsmetodik behandlas på såväl allmän nivå som på domänspecifik nivå. Fokus ligger på samhällsnyttig forskning som möjliggör innovation och entreprenörskap. Vidare tränas att skriva vetenskapliga artiklar samt att presentera dessa för en internationell målgrupp.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ges i seminarieform där semiarier ges av interna och externa forskare, lärare och industriellt aktiva personer, samt av studenterna själva. Seminarierna speglar kursmålen enligt ovan. Varje student skriver och presenterar en vetenskaplig artikel, granskar och ger konstruktiv kritik på en eller flera kollegers artiklar.

Lärandemål *

Kursen ger en överblick över aktuell forskning och industriella utvecklingtrender inom områdena engineering design and industrial design. Vidare behandlas vetenskapligt arbetssätt inkluderande forskningsetik och forskningsmetoder, såväl övergripande som mer specifikt för olika forskningsinriktningar. Vetenskapligt skrivande, granskande och framläggande belyses och tränas. Nyttiggörande av forskning, speciellt innovation och entreprenörskap introduceras.

Efter genomgången kurs ska studenten ha förmåga att:

1. Översiktligt sammanfatta och diskutera viktiga frågeställningar och trender inom aktuellt vetenskapsområde.

2. Skriva en vetenskaplig artikel inom ett avgränsat område med en sådan kvalitet att artikeln kan presenteras på en vetenskaplig workshop.

3. Granska och ge konstruktiv kritik på en kollegas motsvarande alster.

4. Göra en vetenskapligt och ingenjörsmässigt hållbar och väl dokumenterad plan för ett examansarbete av hög kvalitet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

CDEPR4, CFAST4, CFATE4, CDATE4, CINEK4, TIPUM, TIPDM, TAEEM

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ej ännu bestämt

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg *

  Närvaro 80%

  Godkända moment: Artikel, presentation av artikel, granskning och konstruktiv kritik

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Martin Edin Grimheden

  Jenny Janhager Stier

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb MF2045

  Ges av

  ITM/Maskinkonstruktion

  Huvudområde *

  Maskinteknik

  Utbildningsnivå *

  Avancerad nivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Termin1: Martin Edin Grimheden (mjg@kth.se), Fredrik Asplund (fasplund@kth.se) / Termin 2: Jens Hämphälä (hemphala@md.kth.se), Termin 3: Anders Berglund (andersb5@kth.se), Jenny Janhager Stier (janhager@kth.se)

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.