Hoppa till huvudinnehållet

MF2048 Förbränningsmotorteknik 2 9,0 hp

Kursen innehåller förbränning, avgasemissionsbildning och kontroll av avgasemissioner för otto- och diesel-motorer. Vidare behandlas masskrafter och tvåtaktsmotorer. Träning på muntlig och skriftlig presentation ingår. Kursen bygger vidare på innehållet i ICE 1 och är en fördjupning av denna.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MF2048 (VT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller förbränning, avgasemissionsbildning och kontroll av avgasemissioner för otto- och diesel-motorer. Vidare behandlas masskrafter och tvåtaktsmotorer. Träning på muntlig och skriftlig presentation ingår. Kursen bygger vidare på innehållet i ICE 1 och är en fördjupning av denna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

•På ett tydligt och lättbegripligt redogöra för sina resultat skriftligt och muntligt

•Ange de vanligaste avgasemissionerna från förbränningsmotorer och deras inverkan påhälsa och miljö

Efter genomgången kurs ska studenten kunna beskriva:

•Förbränningen och emissionsbildningen i ottomotorn

•Ett turboöverladdningssystem ur ett prestandaperspektiv

•Förbränningen och emissionsbildningen i dieselmotorn

•Olika metoder för att reducera avgasemissioner från dieselmotorn, både i förbränningen och genom efterbehandling

•Masskrafter och vibrationer hos en encylindrig motor

•Hur tvåtaktsmotorn fungerar

•Hur pulser i inlopps- och avgas-systemen påverkar cylinder-fyllningen

•Tankar och resonemang hämtade från aktuell motorutveckling

Efter genomgången kurs ska studenten kunna visa förståelse för:

•Utmaningar kopplade till industriell tillämpning

• Möjligheter och begränsningar vid användning av ett simuleringsprogram för motorprestanda

Kursupplägg

Förbränning och emissionsbildning i ottomotorer, dieselmotorer och alternativa förbränningsförfaranden gås igenom på föreläsningar. Detta följs upp med laborationer med förbränningsanalys. Laborationer som motsvarar hur emissionskraven mäts av myndigheterna för olika applikationer, ger förståelse för emissionsproblematiken. Styrsystemen är viktiga för optimering av prestanda och emissioner. Detta illusteras i laboration.

Bränslefrågan behandlas i föreläsning och i laboration studeras effekten på emissionerna av ett alternativt bränsle.

Motorvibrationer, olikformighetsgrad och torsionssvängningar uppmäts och analyseras under laboration.

Termodynamiska kretsberäkningar utförs med världsledande kommersiell simuleringskod. Datorlaborationerna sker under övningstid med stöd av handledare. Laborationerna skall avrapporteras genom inlämningsuppgifter. Datorlaborationerna har tre olika teman: Förbränningsberäkning på encylindrig motormodell, två-taktsmotor med avstämning av rör för att optimera tryckpulserna och turboladdad laddluftkyld dieselmotor där hela systemet inkluderande turbon simuleras.

Ett industribesök görs där produktutveckling och produktion illustreras.

Alla elever väljer var sitt föreläsningsämne som presenteras under ca. 20 minuter under en utlottad föreläsningstid. Föreläsning i presentationsteknik erbjuds i samarbete med annan kurs.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KTH-studenter: Uppnått minst 120 poäng  och SG1220/5C1220, MF2047/MF2015/(4F1430) eller motsvarande kunskap

Masterstudenter: Maskinteknik eller Kemiteknik  med kunskap inom imrådena  Strömningsmekanik och MF2047/MF2015/(4F1430)

Fristående studenter: Kandidatexamen inom Maskinteknik eller Kemiteknik  med kunskap inom områdena  Strömningsmekanik motsvarande kurs SG1220 (6 hp).

 Engelska B

Rekommenderade förkunskaper

MF2047 eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bosch Automotive Handbook

Heywood Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill

Ytterligare litteratur som tillgängliggörs under kursens gång

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Fristående studenter: För att delta i kursen krävs kunskaper motsvarande  MF2047/MF2015 Förgränningsmotorteknik 1/Förbränningsmotorteknik ak.

Övriga krav för slutbetyg

Kursens slutbetyg är ett viktat medelvärde av de olika delmomentens betyg 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2048

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MF2049

Kontaktperson

Andreas Cronhjort, 08-790 8333,andreas.cronhjort@itm.kth.se