MF2051 F&U Strategi och organisering 6,0 hp

R&D Strategy and Organization

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen syftar till att introducera olika teorier och ramverk relaterade till strategi och organisation, med ett särskilt fokus på Forskning och Utveckling (F&U). Särskild tonvikt läggs vid att studenterna skall utveckla en förmåga att tillämpa kunskapen för att känna till de ledningsrelaterade utmaningarna som är kopplade till utvecklingsarbete. Samspelet mellan F&U, organisering och strategi är centralt för att förstå den kontext i vilken produktinnovation sker. Kursen ger således viktig kontextuell förståelse inom masterspåret Produktinnovation.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenter ska efter genomgången kurs ha tillägnat sig följande kunskap och färdigheter:

 • Ha kännedom om hur strategi och organisationsteori har utvecklats som forskning och praktik över tiden.
 • Kunna tillämpa grundläggande begrepp, teorier och analytiska ramverk inom strategi, detta med särskilt fokus på F&U.
 • Känna till olika sätt att organisera företag, samt olika organisationsmodellers samspel med företags- och affärsstrategi.
 • Förstå för- och nackdelar med olika sätt att organisera F&U.
 • Ha kunskap om olika integrationsmekanismer som kan användas i organiseringen av F&U, deras tillämpbarhet och för-, respektive nackdelar.
 • Kunna analysera samspelat mellan F&U och olika affärs- och företagsstrategier samt deras implikationer för hur företag bör oragnisera utvecklingsverksamhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att introducera olika teorier och ramverk relaterade till strategi och organisation, med ett särskilt fokus på Forskning och Utveckling (F&U). Särskild tonvikt läggs vid att studenterna skall förstå de ledningsrelaterade utmaningar som är kopplade till utvecklingsarbete och utveckla en förmåga att hantera dessa. Samspelet mellan F&U, organisering och strategi är centralt för att förstå den kontext i vilken produktinnovation sker. Kursen ger således viktig kontextuell förståelse inom masterspåren Produktinnovation och Integrerad produktutveckling.

Behörighet

Kursen är öppen att söka för studenter som läser fjärde eller femte året.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen är öppen att söka för studenter som läser fjärde eller femte året. Studenter på masterspåret produktinnovation har emellertid företräde till kursen.

Litteratur

Grant, R.M. (2010),Contemporary strategy analysis, Blackwell Publishing, Oxford, UK.

Vetenskapliga artiklar och bokutdrag.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg fordras godkänd projektuppgift, skriftlig och muntlig redovisning (PRO1; 2,0 hp) samt godkänd skriftlig tentamen (TEN1;4,0 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Susanne Nilsson (suni@kth.se) (0734444375)

Examinator

Mats Magnusson <matsmag@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.