MF2053 Innovativ produkt- och affärsutveckling 18,0 hp

Innovative Product and Business Development

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen är uppbyggd kring ett reellt innovationsprojekt, vilket baseras på en idé från antingen ett existerande företag, forskare eller studenter. Projektet innebär såväl teknik- och produktutveckling, som utveckling av en affär kopplad till denna teknik/produkt. Projektens huvudsakliga slutleverabel är en affärsplan och ledord för kursen är att ta ny teknik till marknad. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenter skall efter genomgången kurs:

 • Ha utvecklat en förmåga att leda, planera och arbeta i innovativa utvecklingsprojekt.
 • På ett strukturerat sätt kunna angripa komplexa problem i en teknisk och affärsmässig kontext.
 • Självständigt kunna tillämpa de verktyg, metoder och analytiska ramverk relaterade till  produktinnovation och utvecklingsarbete som introduceras under mastersutbildningen.
 • Ha utvecklat en praktisk förmåga att förstå och hantera innovationsrelaterade utmaningar.
 • Ha god förmåga att kunna göra rimliga bedömningar av ekonomiska, tekniska och marknadsmässiga begränsningar i innovationsarbete.
 • Vara förmögen att skriva affärsplaner och rapporter av mer omfattande karaktär.
 • På ett förtjänstfullt sätt kunna kommunicera sitt innovationsarbete och dess resultat i muntlig och skriftlig framställning för olika typer av målgrupper.
 • Kunna reflektera kring olika etiska perspektiv på tekniskt innovationsarbete; inbegripande sociala, miljömässiga och arbetsmiljömässiga aspekter. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen löper över två läsperioder och är uppbyggd kring ett reellt innovationsprojekt, vilket baseras på en idé från antingen ett existerande företag, forskare eller studenter. Projektet innebär såväl teknik- och produktutveckling, som utveckling av en affär kopplad till denna teknik/produkt. Projektens huvudsakliga slutleverabel är en affärsplan och ledord för kursen är att ta ny teknik till marknad. Studenterna arbetar tillsammans i grupper om 3-4 personer och i gruppens uppdrag ingår att gemensamt leda och organisera arbetet och samverka med idégivare och andra intressenter. Studenterna är ansvariga för projektet och har regelbunden handledning som stöd.

Kursupplägg

Ett antal workshops kommer att anordnas under kursens gång där teman och delar som är viktiga i en innovationsprocess gås igenom såsom tex: affärsidé, strategi, affärsmodell, kundvärde, koncepttest, IPR, organisation, finansiering, produktutveckling och prototypframtagning. Varje tema är en viktig pusselbit för att stötta studenterna att driva innovationsprojektet framåt. Studenterna förväntas uppnå ett antal delmål samt kommunicera och bedöma sina resultat och motivera sitt tillvägagångssätt för andra studenter och intressenter under seminarier.

Kursen avslutas med ett tillfälle där alla studenter muntligt presenterar sitt arbete och sitt slutresultat. Slutresultet kommuniceras i en prototyp, utformad utifrån vad som är lämpligt för projektet, och en skriftlig affärsplan. 

Behörighet

Endast studenter som läser spåret Produktinnovation i masterprogrammet Integrerad Produktdesign.

Utbytesstudenter kan läsa kursen om de har rätt förkunskaper dvs MF2046 Produktinnovation och MF2051 Strategi och organisering eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Endast studenter som läser spåret Produktinnovation i masterprogrammet Integrerad Produktdesign.

Utbytesstudenter kan läsa kursen om de har rätt förkunskaper dvs MF2046 Produktinnovation och MF2051 Strategi och organisering eller motsvarande kurser.  

Litteratur

En utvald bok i entreprenörskap och affärsutveckling samt artiklar och utdrag ur böcker.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 18,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

80 % av kursen examineras genom ett projektarbete.

20 % av kursen examineras genom två skriftliga reflektionsrapporter, en halvvägs in i kursen och en vid kursavslut. 

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Gunilla Öhlund Sandström, gunillao@kth.se

Examinator

Gunilla Ölundh Sandström <gunillaos@kth.se>

Övrig information

Endast för studenter som läser master TIPDM 2 IPDD

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.