Hoppa till huvudinnehållet

MF2053 Innovativ produkt- och affärsutveckling 18,0 hp

Kursen är uppbyggd kring ett reellt innovationsprojekt, vilket baseras på en idé från antingen ett existerande företag, forskare eller studenter. Projektet innebär såväl teknik- och produktutveckling, som utveckling av en affär kopplad till denna teknik/produkt. Projektens huvudsakliga slutleverabel är en affärsplan och ledord för kursen är att ta ny teknik till marknad. 

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MF2053 (HT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen löper över två läsperioder och är uppbyggd kring ett reellt innovationsprojekt, vilket baseras på en idé från antingen ett existerande företag, forskare eller studenter. Projektet innebär såväl teknik- och produktutveckling, som utveckling av en affär kopplad till denna teknik/produkt. Projektens huvudsakliga slutleverabel är en affärsplan och ledord för kursen är att ta ny teknik till marknad. Studenterna arbetar tillsammans i grupper om 3-4 personer och i gruppens uppdrag ingår att gemensamt leda och organisera arbetet och samverka med idégivare och andra intressenter. Studenterna är ansvariga för projektet och har regelbunden handledning som stöd.

Lärandemål

Studenter skall efter genomgången kurs:

 • Ha utvecklat en förmåga att leda, planera och arbeta i innovativa utvecklingsprojekt.
 • På ett strukturerat sätt kunna angripa komplexa problem i en teknisk och affärsmässig kontext.
 • Självständigt kunna tillämpa de verktyg, metoder och analytiska ramverk relaterade till  produktinnovation och utvecklingsarbete som introduceras under mastersutbildningen.
 • Ha utvecklat en praktisk förmåga att förstå och hantera innovationsrelaterade utmaningar.
 • Ha god förmåga att kunna göra rimliga bedömningar av ekonomiska, tekniska och marknadsmässiga begränsningar i innovationsarbete.
 • Vara förmögen att skriva affärsplaner och rapporter av mer omfattande karaktär.
 • På ett förtjänstfullt sätt kunna kommunicera sitt innovationsarbete och dess resultat i muntlig och skriftlig framställning för olika typer av målgrupper.
 • Kunna reflektera kring olika etiska perspektiv på tekniskt innovationsarbete; inbegripande sociala, miljömässiga och arbetsmiljömässiga aspekter. 

Kursupplägg

Ett antal workshops kommer att anordnas under kursens gång där teman och delar som är viktiga i en innovationsprocess gås igenom såsom tex: affärsidé, strategi, affärsmodell, kundvärde, koncepttest, IPR, organisation, finansiering, produktutveckling och prototypframtagning. Varje tema är en viktig pusselbit för att stötta studenterna att driva innovationsprojektet framåt. Studenterna förväntas uppnå ett antal delmål samt kommunicera och bedöma sina resultat och motivera sitt tillvägagångssätt för andra studenter och intressenter under seminarier.

Kursen avslutas med ett tillfälle där alla studenter muntligt presenterar sitt arbete och sitt slutresultat. Slutresultet kommuniceras i en prototyp, utformad utifrån vad som är lämpligt för projektet, och en skriftlig affärsplan. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast studenter som läser spåret Produktinnovation i masterprogrammet Integrerad Produktdesign.

Utbytesstudenter kan läsa kursen om de har rätt förkunskaper dvs MF2046 Produktinnovation och MF2051 Strategi och organisering eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Endast studenter som läser spåret Produktinnovation i masterprogrammet Integrerad Produktdesign.

Utbytesstudenter kan läsa kursen om de har rätt förkunskaper dvs MF2046 Produktinnovation och MF2051 Strategi och organisering eller motsvarande kurser.  

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

En utvald bok i entreprenörskap och affärsutveckling samt artiklar och utdrag ur böcker.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 18,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

80 % av kursen examineras genom ett projektarbete.

20 % av kursen examineras genom två skriftliga reflektionsrapporter, en halvvägs in i kursen och en vid kursavslut. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Gunilla Ölundh Sandström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2053

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gunilla Öhlund Sandström, gunillao@kth.se

Övrig information

Endast för studenter som läser master TIPDM 2 IPDD