MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen 9,0 hp

Mechatronics, Advanced Course Spring Semester

Kursen syftar till att ge studerande professionella färdigheter som behövs för att skapa innovativa mekatroniska produkter. Genom ett nära samarbete med en industriell partner förväntas studenten arbeta i ett projekt med komplex produktutveckling, och samtidigt lära sig att organisera arbetet i ett stort utvecklingsteam. Denna tvärvetenskapliga produktutveckling realiseras genom att kombinera mekanisk konstruktion med regler-, elektronik- och programvaruutveckling.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 MDA HK (VT) för programstuderande

VT20 MDA HK (VT) för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (6,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60120

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Björn Möller <bjornm@md.kth.se>

 • Lärare

  Björn Möller <bjornm@md.kth.se>

  Jad El-Khoury <jad@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk och endast öppen för: TIPUM årskurs 1, spår IPUC

 • Del av program

Lärandemål

Studenten skall efter kursen kunna:

• tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt lära sig att skaffa nya på begäran.

• identifiera, jämföra och kritiskt bedöma aspekter av ett tekniskt problem, för att fatta konstruktionsbeslut.

• beskriva, jämföra och kritiskt granska olika produktframtagningsprocesser.

• arbeta igenom alla aspekter av en teknisk utvecklingsprocess från kravhantering till verifiering och validering.

• tillämpa och utvärdera stödmetoder för komplex produktutveckling.

• utforma och utveckla prototyper.

• använda professionella verktyg som är nödvändiga för utvecklingen av mekatroniska produkter.

• organisera, leda och bli en del av ett tekniskt och komplext utvecklingsprojekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgör en första och förberedande del av ett större utvecklingsprojekt, som fortsätter i projektkurs MF2059.

Kursen inleds med en rad seminarier och workshops om ämnen som är relevanta för komplexa projekt i mekatroniska utvecklingsprojekt, i ett relativt stort utvecklingsteam.

Seminarieserien följs av ett utvecklingsprojekt i liten skala, där kunskap från seminarierna, samt teknisk kompetens från tidigare kurser tillämpas.

Kunskaperna och förmågorna från detta utvecklingsprojekt tillämpas och fördjupas i det större utvecklingsprojektet som fortsätter i kurs MF2059.

I lärandemiljön är teambuilding, lagarbete och industriell samverkan en integrerad del. Studentteamen arbetar i samverkan med företrädare från industrin för att bestämma de specifika faktorer som styr produktkrav, design och realisering. Det innefattar intressenters (stakeholders) behov, intressenternas krav, systemkrav, komponentkrav samt validering, verifiering och testning.

Behörighet

Godkänd på minst 50% av kurserna MF2030 Mekatronik allmän kurs, MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem, MF2043 Robust mekatronik och MF2007 Dynamik och rörelsestyrning eller liknande kurser.

Litteratur

Allt kursmaterial och litteratur är tillgängligt online.

Examination

 • PR06 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO5 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Björn Möller, björnm@md.kth.se

Examinator

Jan Wikander <janwi@kth.se>

Övrig information

Kurserna MF2058 och MF2059 förutsätts läsas i en följd utan uppehåll.

Genom att läsa kursen
MF2071 Forskningsmetodik i mekatronik, samt kursen
MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen uppfylls examenskrav för vetenskapsteori/forskningsmetodik.

Påbyggnad

MF2059

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2018.