MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen 9,0 hp

Mechatronics, Advanced Course Spring Semester

Kursen syftar till att ge studerande professionella färdigheter som behövs för att skapa innovativa mekatroniska produkter. Genom ett nära samarbete med en industriell partner förväntas studenten arbeta i ett projekt med komplex produktutveckling, och samtidigt lära sig att organisera arbetet i ett stort utvecklingsteam. Denna tvärvetenskapliga produktutveckling realiseras genom att kombinera mekanisk konstruktion med regler-, elektronik- och programvaruutveckling.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen utgör en första och förberedande del av ett större utvecklingsprojekt, som fortsätter i projektkurs MF2059.

Kursen inleds med en rad seminarier och workshops om ämnen som är relevanta för komplexa projekt i mekatroniska utvecklingsprojekt, i ett relativt stort utvecklingsteam.

Seminarieserien följs av ett utvecklingsprojekt i liten skala, där kunskap från seminarierna, samt teknisk kompetens från tidigare kurser tillämpas.

Kunskaperna och förmågorna från detta utvecklingsprojekt tillämpas och fördjupas i det större utvecklingsprojektet som fortsätter i kurs MF2059.

I lärandemiljön är teambuilding, lagarbete och industriell samverkan en integrerad del. Studentteamen arbetar i samverkan med företrädare från industrin för att bestämma de specifika faktorer som styr produktkrav, design och realisering. Det innefattar intressenters (stakeholders) behov, intressenternas krav, systemkrav, komponentkrav samt validering, verifiering och testning.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

• identifiera, jämföra och kritiskt bedöma aspekter av ett tekniskt problem, för att fatta konstruktionsbeslut.

• beskriva, jämföra och kritiskt granska olika produktframtagningsprocesser.

• arbeta igenom alla aspekter av en teknisk utvecklingsprocess från kravhantering till verifiering och validering.

• tillämpa och utvärdera stödmetoder för komplex produktutveckling.

• utforma och utveckla prototyper.

• använda professionella verktyg som är nödvändiga för utvecklingen av mekatroniska produkter.

• organisera, leda och bli en del av ett tekniskt och komplext utvecklingsprojekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Godkänd på minst 50% av kurserna MF2030 Mekatronik allmän kurs, MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem, MF2043 Robust mekatronik och MF2007 Dynamik och rörelsestyrning eller liknande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Allt kursmaterial och litteratur är tillgängligt online.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PR06 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO7 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyg i kursen är en sammanvägning av betygen på examinationsmomenten PRO6 och projekt PRO7.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Martin Edin Grimheden

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2058

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0 hp

Kontaktperson

Björn Möller, björnm@md.kth.se

Övrig information

Kurserna MF2058 Mekatronik högre kurs, vårtermin, och MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin, förutsätts läsas i en följd utan uppehåll.

Genom att läsa kursen
MF2071 Forskningsmetodik i mekatronik, samt kursen
MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen, uppfylls examenskrav för vetenskapsteori/forskningsmetodik.