MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp

Industrial Design Engineering Advanced Course, Part 2

Högrekursen är indelad i praktiska och teoretiska moment som överlappar varandra. Stor vikt läggs vid projektarbetet som genomförs i grupp med upp till tre deltagare. Projektet har antingen industriell anknytning eller forskningsinriktad anknytning. I projektet ska de olika delarna i designrpocessen knytas ihop till en helhet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp), P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50008

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P1: A1, D1, F1, I1, B2, D2, G2, I2. P2: A1, D1, F1, I1, B2, D2, G2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Claes Tisell <ctisell@kth.se>

  Teo Enlund <teoe@kth.se>

 • Lärare

  Claes Tisell <ctisell@kth.se>

  Teo Enlund <teoe@kth.se>

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenten ska efter kursen:

 • äga praktisk och teoretisk kunskap om hela designprocessen från designbrief till utvärdering av den färdiga produkten
 • kunna använda metoder för användardriven design samt hur användare kan delta i designprocessen
 • förstå och ha erfarehet av hur teknik, ekonomi och design samverkar i ett framgångsrikt designprojekt samt parternas olika roller
 • kunna se designprocessen ur ett industriellt perspektiv, med fokus på material, teknik och produktion
 • Kunna se designprocessen ur ett slutanvändar- och konsumentperspektiv
 • ha arbetat i ett komplext designprojekt tillsammans med en uppdragsgivare
 • tillämpat kunskaper inom presentations- och kommunikationteknik i faktiska projekt

Kursens huvudsakliga innehåll

Högrekursen är indelad i praktiska och teoretiska moment som överlappar varandra. Stor vikt läggs vid projektarbetet som genomförs i grupp med upp till tre deltagare. Projektet har antingen industriell anknytning eller forskningsinriktad anknytning. I projektet ska de oliak delarna i designrpocessen knytas ihop till en helhet.

Under kursen tränar vi olika metoder för att studera användare och deras behov allt ifrån enkäter till fokusgrupper och workshopmetodik.

Ett moment i kursen utgörs av samarbete med andra utbildningsdiscipliner inom ekonomi och design. Målet med det momentet är att ge studenterna erfarenhet av gruppdynamik och de olika roller som finns inom produktutveckling.

Kursen innehåller en workshop inom olika material material, teknik, tribologi och taktilitet.

Under kursen går en seminarieserie där studenter i grupper förbereder, dokumenterar och genomför ett heldagsseminarium för de andra studenterna på kursen.

Stor vikt läggs vid ingenjörsmässiga kunskaper som konstruktion och teknisk färdighet.

Kursupplägg

Den avancerade kursen är uppdelad i fyra huvuddelar, seminarier, TED-kursen (Teknik-Ekonomi-Design), projekt och en teoretisk del med föreläsningar och workshop.

Behörighet

MF2060,MF2031, MF2032, MF2033

TIPDM: Behörig årskurs 2, MF2060, MF2031, MF2032, MF2033,

Rekommenderade förkunskaper

MF2060 måste vara godkänd före kursstart och för övriga förkunskapskurser gäller att 80 % ska vara godkända före kursstart.

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

En tentamen ges under P2.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Claes Tisell (ctisell@kth.se)

Examinator

Claes Tisell <ctisell@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.