MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp

Industrial Design Engineering Advanced Course, Part 2

Högrekursen är indelad i praktiska och teoretiska moment som överlappar varandra. Stor vikt läggs vid projektarbetet som genomförs i grupp med upp till tre deltagare. Projektet har antingen industriell anknytning eller forskningsinriktad anknytning. I projektet ska de olika delarna i designrpocessen knytas ihop till en helhet.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen syftar till att fullt ut integrera designprocessen med konstruktionsprocessen. Kärnan är projektarbetet som genomförs i grupper. Projektet har antingen industriell anknytning eller forskningsinriktad anknytning. I projektet ska de olika delarna i designprocessen knytas ihop till en helhet. Stor vikt läggs vid ingenjörsmässiga kunskaper som konstruktion och teknisk färdighet.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1. planera ett komplext designprojekt tillsammans med en uppdragsgivare*

2. strategiskt välja metoder för såväl design som konstruktion

3. analysera hur teknik och design samverkar framgångsrikt i ett utvecklingsprojekt

4. anpassa designprocessen utifrån ett slutanvändar- och konsumentperspektiv*

5. anpassa presentations- och kommunikationsteknik till aktuell uppdragsgivare och projekt*

6. diskutera föreslagna lösningars bidrag till hållbar utveckling

* Lärandemål som enbart har betygskriterier för F och E. E krävs för slutbetyg i kursen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MF2112 Avancerad produktdesign, MF2032 Eco Design, MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs, MF2104 Mekatronik i produktdesign eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

MF2060 måste vara godkänd före kursstart och för övriga förkunskapskurser gäller att 80 % ska vara godkända före kursstart.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO4 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid om examination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Claes Tisell

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2061

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Tisell (ctisell@kth.se)