MF2063 Inbyggda system projektkurs 9,0 hp

Embedded Systems Design Project

Projektkursen i Inbyggda system syftar till att ge den studerande den professionella kompetens som behövs för att skapa innovativa inbyggda system. Denna tvärvetenskapliga produktutveckling sker genom att kombinera design med elektronik-och programvaruutveckling, och andra nödvändiga disciplinära färdigheter. I denna kurs kommer studenterna att utsättas för verkliga industriella behov och situationer genom nära samarbete med industriella partners.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 ES HK för programstuderande

HT18 ES HK för programstuderande

Lärandemål

Studenten skall efter kursen kunna:

 • tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt har lärt sig att skaffa nya på begäran;
 • identifiera, jämföra och kritiskt bedöma aspekter av ett tekniskt problem, för att ta designbeslut;
 • använda professionella verktyg och processer som krävs för utveckling av inbyggda system;
 • lärt sig att arbeta strukturerat, hantera, leda och vara delaktig i ett multidiciplinärt tekniskt  komplext utvecklingsprojekt.

Studenten skall efter kursen ha god teknisk förståelse, kunskap och färdighet i

 • metoder och verktyg för co-design och optimering av inbyggda system;
 • att arbeta igenom alla aspekter av en teknisk utvecklingsprocess;
 • utforma och färdigställa prototyper.

Genom att vara en del av ett större tekniska projekt ska studenten lära sig

 • tillämpa en modellbaserad utvecklingsstrategi för utveckling av inbyggda system;
 • tillämpa en grundläggande testprocessen;
 • tillämpa en kravhanteringsmetod där hänsyn tas till hela livscykeln för inbyggda system. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på produktutveckling av inbyggda system i industriellt relevanta designprojekt. För att kunna utveckla inbyggda system kravs kunskaper och färdigheter inom ämnen såsom mjukvaruutveckling, realtidsprogrammering, elektronik och distribuerade system, kompletterat med domänfärdigheter i särskilda tillämpningar, t.ex. rörelsetyrning, signalbehandling och människa-maskin gränssnitt.

Kursen bygger på problembaserat lärande genom att studenten får arbeta i ett större utvecklingsprojekt kopplat till industrin. Studenten får möjlighet att arbeta med professionell utveckling och att praktisera och utveckla projektarbete, samarbete, kommunikation och utvecklingsprocesser.

I lärandemiljön, är team bildning, lagarbete och industriell samverkan en integrerad del. Studentens team arbetar i samverkan med företrädare för industrin att bestämma produktkrav, design och realisering. Det innefattar intressenters (stakeholders) behov, intressenternas krav, systemkrav, komponentkrav samt validering, verifiering och testning.

Behörighet

Antagen till Embedded Systems Master Programme (TEBSM).

IL2206

Rekommenderade förkunskaper

Foljande kurser är startkt rekommenderade att läsa före, eller parallellt, med kursen:

EH2760 eller EH2730

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projekt, 9,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Fredrik Asplund (fasplund@kth.se)

Examinator

Lei Feng <lfeng@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.