MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser 6,0 hp

Innovation- and Product Development Processes

Syftet med den här kursen är att göra studenterna bekanta med processmodeller och systematiska arbetsmetoder som används i innovation och produktutveckling. Målet är också att en djupare förståelse för hur dessa modeller och arbetsmetoder används i ett antal kritiska situationer i innovation och produktutveckling. Exempel är när en organisation vill förbättra både sin effektivitet och innovationsförmåga, sin ledning av innovation som har olika nyhetsgrad eller när man går från att utveckla enbart fysiska produkter till utveckling av produkt- och tjänstesystem.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60585

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Susanne Nilsson <suni@kth.se>

 • Lärare

  Gunilla Ölundh Sandström <gunillaos@kth.se>

  Sofia Ritzén <ritzen@kth.se>

  Susanne Nilsson <suni@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIPDM årskurs 1, spår IPDE

  Även öppen för utbytesstudenter med kandidatexamen

 • Del av program

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• beskriva hur teori relaterat till innovations- och produktutvecklingsprocesser har utvecklats över tid

• förklara och jämföra vad som karaktäriserar olika innovations- och produktutvecklingsprocesser och hur individer och grupper påverkas

• använda systematiska metoder som används i olika faser i innovations- och produktutvecklingsprocessen

• analysera för- och nackdelar när det gäller användning av olika systematiska metoder i ett antal kritiska situationer i innovations- och produktutvecklingsprocesser

• analysera och designa innovations- och produktutvecklingsprocesser

• utvärdera innovations-och produktutvecklingsprocesser i syfte att analysera inverkan från olika design av innovations-och produktutvecklingsprocesser

• analysera kritiska integrationsmekanismer i innovations- och produktutvecklingsprocesser och deras användbarhet för olika syften

Kursens huvudsakliga innehåll

• Olika teorier och ramverk för innovations- och produktutvecklingsprocesser som t ex NPD stage-gate, agil utveckling, design thinking, Lean start-up, cirkulär ekonomi

• Systematiska metoder som används i olika faser i innovations-och produktutvecklingsprocesser t ex användarinvolvering, kreativitetsmetoder, produkt-och tjänstevärdeanalys, lansering och försäljning av innovation

• Principer och verktyg för analys av innovations- och produktutvecklingsprocesser

• Integrationsmekanismer i innovations -och produktutvecklingsprocesser te x roller och funktioner, gruppklimat, visualisering och målstyrning

• Projektarbete med fokus på utvärdering och design av innovations-och produktutvecklingsprocesser i en organisation 

Behörighet

En kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Antagen till TIPDM (årskurs 1) - spår, IPDE.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinationen baseras på resultatet från skriftlig tentamen och projektarbete (se separat PM för projektarbetet, vilken distribueras när detta introduceras). I projektarbetet analyseras en specifik innovations- eller produktutvecklingsprocess i en organisation och en ny eller förbättrad process föreslås.

Krav för slutbetyg

Slutbetyget för kursen erhålls genom att räkna ut det viktade medeltalet för betygen för den skriftliga tentamen och för projektarbetet

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Sofia Ritzén <ritzen@kth.se>

Övrig information

Kursen är tillgänglig för utbytesstudenter som har en kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.