Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser 6,0 hpAdministrera Om kursen

Syftet med den här kursen är att göra studenterna bekanta med processmodeller och systematiska arbetsmetoder som används i innovation och produktutveckling. Målet är också att en djupare förståelse för hur dessa modeller och arbetsmetoder används i ett antal kritiska situationer i innovation och produktutveckling. Exempel är när en organisation vill förbättra både sin effektivitet och innovationsförmåga, sin ledning av innovation som har olika nyhetsgrad eller när man går från att utveckla enbart fysiska produkter till utveckling av produkt- och tjänstesystem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MF2085 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Olika teorier och ramverk för innovations- och produktutvecklingsprocesser som t ex NPD stage-gate, agil utveckling, design thinking, Lean start-up, cirkulär ekonomi

• Systematiska metoder som används i olika faser i innovations-och produktutvecklingsprocesser t ex användarinvolvering, kreativitetsmetoder, produkt-och tjänstevärdeanalys, lansering och försäljning av innovation

• Principer och verktyg för analys av innovations- och produktutvecklingsprocesser

• Integrationsmekanismer i innovations -och produktutvecklingsprocesser te x roller och funktioner, gruppklimat, visualisering och målstyrning

• Projektarbete med fokus på utvärdering och design av innovations-och produktutvecklingsprocesser i en organisation 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och jämföra egenskaper hos och effekter av olika produktutvecklings- och innovationsprocesser
 • tillämpa modeller av innovations- och produktutvecklingsprocesser i olika praktiska sammanhang
 • analysera fördelar och nackdelar med att använda innovations- och produktutvecklingsprocessprinciper och ramverk för olika kritiska situationer
 • analysera kritiska integrations- och kontrollmekanismer för produktutveckling och innovation och deras användbarhet för olika ändamål
 • utvärdera anpassningen av innovations- och produktutvecklingsprocesser till aktuella hållbarhetskoncept som t.ex. cirkulär ekonomi
 • förklara hur olika hållbarhetsparametrar (t.ex. jämställdhet och resurseffektivitet) påverkar produktutvecklings- och innovationsprocesser

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen inom ämnesområdet maskinteknik eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sofia Ritzén

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2085

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är tillgänglig för utbytesstudenter som har en kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.