MF2089 Utmaningsdriven innovation för hållbar utveckling 22,5 hp

Challenge Driven Innovation for Sustainable Development

Kursen har initierats via KTHs projekt Global Development Hub, som är en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global utveckling. Målet är att hitta lösningar på lokalt formulerade utmaningar genom en utbildningsmetod som utvecklar förmågor, nya affärsmodeller, teknologier och tjänster som löser samhällsutmaningar med relevans både i Sverige och Afrika. Innovationskapaciteten utvecklas genom att sammanföra utbildnings-, forsknings- och innovationssystem i Stockholm och Sverige med växande motsvarande system i låginkomstländer. Syftet är ömsesidig förstärkning av kompetens samt internationalisering. Kursen genomförs i nära samverkan i team med studenterna i kursen MF2088 Innovationsledning och Produktutveckling.
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa och kritiskt utvärdera och anpassa arbetssätt för att hantera utmaningsdrivna innovations projekt kopplade till hållbar utveckling
 • Angripa komplexa (vaga, tvetydiga) innovationsrelaterade utmaningar på ett strukturerat sätt
 • Utveckla affärsplaner och prototyper för utmaningsdrivna innovations projekt
 • Motivera innovationslösningar och de val som har lett fram till lösningen utifrån både ett värdeskapande och tekniskt perspektiv
 • Reflektera om och främja hållbar utveckling i innovations/produktutvecklingsutvecklingsarbete
 • Visa förmåga att kritiskt reflektera och dra lärdomar från utmaningsdriven innovation
 • Kommunicera sitt innovationsarbete och dess resultat i muntlig och skriftlig framställning för olika typer av målgrupper
 • Utveckla färdigheter i att arbeta i interdisciplinära och internationella projektteam

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen genomförs ett reellt utmaningsdrivet innovations och produktutvecklingsprojekt som har tydlig koppling till hållbar utveckling i samverkan med en uppdragsgivare. Arbetet genomförs i grupper och i kursen stöttas arbetet genom seminarier om t ex design thinking, business model canvas och industrialisering. I kursen genomförs också seminarier där organisering och ledning av projekten diskuteras och kritiskt granskas samt seminarier om progress i innovations och produktutvecklingslösning. 

Behörighet

Kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande. Dessutom slutförda kurserna MF2084 Ledning av forskning och utveckling, MF2046 Produktinnovation, MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser eller kurser med motsvarande innehåll.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 9,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektarbete, 9,0, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Skriftliga reflektioner, 4,5, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

För att bli godkänd på kursen krävs 80% medverkan på seminarier samt aktiv medverkan i projektet samt att uppgifter som förväntas inom de olika delarna , PRO1, PRO2 samt PRO3 ovan genomförs.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Gunilla Ölundh Sandström <gunillaos@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.