MF211X Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Product Innovation Management, Second Cycle

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska:

- kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdet

- inom givna ramar,även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom huvudområdet

- reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat

- kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering

- kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Dessa KTH-gemensamma mål ska utgöra grunden för kursmål för alla examensarbeten. Ytterligare eller mer specificerade kursmål för examensarbete kan utarbetas av skolorna, för utbildningsprogram eller för enskilda examensarbetsämnen

Ämnesspecifika mål:

förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom ämnet produktinnovation

Kursens huvudsakliga innehåll

Masterutbildningen avslutas av ett examensarbete i vilket studenten förväntas demonstrera sin förmåga att oberoende lösa en ingenjörsmässig uppgift genom att använda ett brett spektrum av färdigheter. Ämnet för examensarbetet kan variera men det bör förhålla sig till teknik eller teknikutveckling och ha en tydligt bidrag till produktutveckling eller innovation. Förutsatt att examensarbetet uppfyller ovanstående krav och förutsatt att behörig handledning finns tillgänglig under examensarbetesperioden kan studenten välja att utföra examensarbetet antingen vid akademisk institution eller inom industrin.

Behörighet

Examensarbetet skall utgöra en del av en fördjupning inom valt huvudområde och på avancerad nivåför att uppfylla kraven för enmasterutbildning. Det innebär att examensarbetet i normalfallet skall genomföras inom det huvudområde examen gäller och som studenten förberetts för. Om studenten önskar utföra examensarbete inom ett område som ligger utanför huvudområdet/utbildningsprogrammet skall detta godkännas av grundutbildningsansvarig.

Litteratur

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Jenny Janhager Stier, 08-790 74 79, jennyj@md.kth.se

Examinator

Sofia Ritzén <ritzen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.