Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MF211X (VT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Masterutbildningen avslutas av ett examensarbete i vilket studenten förväntas demonstrera sin förmåga att oberoende lösa en ingenjörsmässig uppgift genom att använda ett brett spektrum av färdigheter. Ämnet för examensarbetet kan variera men det bör förhålla sig till teknik eller teknikutveckling och ha en tydligt bidrag till produktutveckling eller innovation. Förutsatt att examensarbetet uppfyller ovanstående krav och förutsatt att behörig handledning finns tillgänglig under examensarbetesperioden kan studenten välja att utföra examensarbetet antingen vid akademisk institution eller inom industrin.

Lärandemål

Studenten ska:

- kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdet

- inom givna ramar,även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom huvudområdet

- reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat

- kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering

- kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Dessa KTH-gemensamma mål ska utgöra grunden för kursmål för alla examensarbeten. Ytterligare eller mer specificerade kursmål för examensarbete kan utarbetas av skolorna, för utbildningsprogram eller för enskilda examensarbetsämnen

Ämnesspecifika mål:

förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom ämnet produktinnovation

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Examensarbetet skall utgöra en del av en fördjupning inom valt huvudområde och på avancerad nivåför att uppfylla kraven för enmasterutbildning. Det innebär att examensarbetet i normalfallet skall genomföras inom det huvudområde examen gäller och som studenten förberetts för. Om studenten önskar utföra examensarbete inom ett område som ligger utanför huvudområdet/utbildningsprogrammet skall detta godkännas av grundutbildningsansvarig.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sofia Ritzén

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF211X

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jenny Janhager Stier, 08-790 74 79, jennyj@md.kth.se