MF234X Examensarbete inom maskinteknik, avancerad nivå 15,0 hp

Degree Project in Mechanical Engineering, Second Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Utifrån de av KTH:s fastställda mål för examensarbete för magisterexamen ska studenten kunna:

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap

2. visa förmåga att systematiskt söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet 

Kursens huvudsakliga innehåll

Det huvudsakliga innehållet anpassas till den situation som examensarbetet förväntas utföras; ämnesfördjupningen, applikationsområde, akademisk- eller industirell miljö, nationellt eller internationellt etc.

Studenten förväntas demonstrera sin förmåga att, med en hög grad av initiativförmåga och självständighet formulera och lösa ett ingenjörsmässigt problem genom att använda ett brett spektrum av färdigheter. Ämnet för examensarbetet kan variera men det måste innehålla ett signifikant tekniskt innehåll och ha en tydlig tillämpning inom maskinteknik.

Behörighet

Examina på grundnivå omfattande minst 180 hp inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande. Minst 30 högskolepoäng skall vara avklarade, varav 15 högskolepoäng med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet maskinteknik.

Litteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas.

Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination

  • XUPP - Examansuppgift, 15,0, betygsskala: P, F

De av KTH:s fastställda kriterier för godkänt examensarbete för magisterexamen är:

Litteraturstudien är väl genomförd. Aktuell forskning och utveckling kopplat till examensarbetet redovisas. Vald metod är väl motiverad, baserad på vetenskap och utvärderad gentemot andra metoder. Relevanta kunskaper från utbildningens kurser används på ett adekvat sätt.

Examensarbetets uppgift hanteras självständigt och systematiskt utifrån kritisk analys och syntes av relevant litteratur. Väl valda databaser och sökverktyg används. Behovet av ytterligare kunskap diskuteras.

Relevanta komplexa företeelser, frågeställningar och situationer identifieras i examensarbetet. Arbetet visar tydligt att dessa är väl hanterade och analyserade även om tillgänglig information är begränsad. Adekvata bedömningar kopplade till examensarbetets frågeställningar och dess resultat genomförs.

Den arbetsplan som tagits fram under inledningen av examensarbetet har följts. Ett kvalificerat arbete är utfört inom överenskommen tid och med den metodik som överenskommits. Eventuella ändringar i planeringen eller i arbetet utgörs av överenskommelser mellan student och handledare. Tillgångar och begränsningar i det utförda arbetet är tydligt redovisade.

Rapporten är välorganiserad, språkligt välformulerad och sammanhängande. Argumentationen för slutsatserna är väl genomförd. Referaten av källorna har relevans, är självständigt formulerade och väl integrerade. Såväl muntlig presentation och opposition som kommunikation under arbetets gång påvisar förmågan att presentera och lyhört diskutera arbetet och slutsatserna med olika parter t.ex. uppdragsgivare, handledare, lärare, forskare och studenter.

Examensarbetet visar på bedömningsförmåga, till exempel att kunna förklara, motivera, kritisera och rekommendera. Relevanta ämnesmässiga bedömningar med vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet har gjorts i examensarbetet. Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som irrelevant.

Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. Studenten visar förmåga att pröva, värdera och även kunna förkasta idéer och lösningar i diskussioner av uppgiften. Studenten visar på initiativförmåga och är öppen för handledning och kritik. Examensarbetet utförs till stora delar självständigt.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Jan Wikander <janwi@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.