Hoppa till huvudinnehållet

MF240V Person och cybersäkerhet för cyberfysiska system 7,5 hp

Det blir viktigare och viktigare att ta hänsyn till både person- och cybersäkerhet vid konstruktion av komplexa tekniska system, eftersom de blir alltmer intelligenta, uppkopplade och påverkar samhällets infrastruktur på alla nivåer. Den här kursen syftar till att ge både medborgare och yrkesverksamma en bred förståelse för personsäkerhet, cybersäkerhet och hur dessa hänger ihop.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 fristående studerande

Anmälningskod

10076

Rubriker med innehåll från kursplan MF240V (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det blir viktigare och viktigare att ta hänsyn till person- och cybersäkerhet vid konstruktion av komplexa
tekniska system, eftersom de blir mer intelligenta, konstant uppkopplade och påverkar samhällets infrastruktur på alla nivåer. Det finns ett behov för både medborgare och yrkesverksamma att ha en bred förståelse för personsäkerhet, cybersäkerhet och hur dessa hänger ihop. Medborgare och experter ska kunna diskutera person- och cybersäkerhet på olika organisationsnivåer; relatera till god sed vid utveckling av tillförlitliga cyberfysiska system (CPS) och de sociotekniska system som de används i, identifiera och uttrycka egenskaper relaterade till person- och cybersäkerhet i yrkeslivet och/eller forskningsprojekt, och använda och anpassa olika verktyg och metodologier för att analysera och verifiera sådana egenskaper som har relevans för flera industriella domäner.

Kursen innehåller därför:

 • En översikt över evolutionen av relaterade koncept
 • Koncept och standarder relevanta for person- och cybersäkerhet på en samhällsnivå.
 • Koncept, standarder, verktyg och metodologier för gott ingenjörskap på systemnivån.
 • Koncept, standarder, verktyg och metodologier för gott ingenjörskap pa mjukvarunivån.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Identifiera, förklara och utvärdera aspekter av person- och cybersäkerhet för cyberfysiska system
 • Konstruera modeller av risker, faror, hot, och CPS.
 • Identifiera och specificera egenskaper för person- och cybersäkerhet för att eliminera, reducera och hantera risker.
 • Applicera analysmetoder och -verktyg på modeller av CPS.
 • Förklara och jämföra olika ansatser för att verifiera och validera person- och cybersäkerhet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörsexamen eller Masterexamen i cybersäkerhet, cyberförsvar, systemsäkerhet, disciplinära säkerhetsfält (som t.ex. Brandteknik) eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen baseras pa individuella kontrollskrivningar, gruppuppgift och grupp-presentation.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fredrik Asplund (fasplund@kth.se)