MG100X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Production Engineering, First Cycle

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna:

- formulera problem och tillämpa metodik inom ämnesområdet industriell produktion

- tillämpa kunskap och färdigheter, som inhämtats under studietiden, på problem inom det givna fördjupningsområdet

- planera sitt eget arbete så att givna delmål nås

- analysera behovet av vetenskaplig information, utföra informationssökning samt värdera den erhållna informationen

- presentera arbetet i en teknisk rapport, som uppfyller de givna kraven på innehåll, struktur och språk

- hänvisa till källor, figurer, tabeller och formler på ett vedertaget sätt i rapporten

- skriva en sammanfattning av rapporten på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi

- utföra muntliga presentationer med krav på att hålla tiden och att vara tydlig i innehåll, språk, framförande och illustrationer

- granska och ge synpunkter på ett tekniskt arbete samt kunna bemöta motsvarande synpunkter på eget arbete

Kursens huvudsakliga innehåll

Ett givet gemensamt huvudtema inom vilket studenterna självständigt ska formulera sitt eget problem

Inspirationsföreläsningar kring det givna temat

Stödjande föreläsningar kring vetenskapligt arbete: informationssökning, rapportskrivning, m.m.

Muntliga presentationer vid seminarier

Under hela kursen: självständigt arbete med problemformulering, informationssökning, projektplanering, muntliga presentationer och rapportskrivning

Kursupplägg

Seminarier, litteratursökning, rapportskrivning, muntliga redovisningar, opposition på annat examensarbete

Behörighet

Antagen till (CMAST, CDEPR, CMATD, CFATE) år 3, samt 120 hp avklarat

Litteratur

Publiceras via Bilda

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt betyg på

Examensuppgift (XUPP; 15 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator

Mats Bejhem <bejhem@kth.se>

Ove Bayard <oveb@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2014.