MG1031 Svetsteknologi, fortsättningskurs 6,0 hp

Welding Technology, Advanced Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Deltagarna skall efter genomgången kurs ha

 • Kännedom om materialteknologi med tillämpning på svetsade konstruktionselement och konstruktioner
 • kännedom om hållfastighetslärans tillämpning på svetsade konstruktionselement
 • kännedom om den vid svetsningen tillförda energins inverkan på de materialtekniska förhållandena
 • kännedom om brottmekanikens tillämpning på svetsade konstruktioner, tryckkärl etc.
 • förmåga att utföra en dimensioneringsberäkning av en svetsad komponent
 • förmåga att beräkningsmässigt ta fram villkoren för ett rationellt materialval
 • förmåga att analysera en haverikritisk kontruktins defekttolenans

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

MG1030 Svetstekologi ak, eller mostvarande

Litteratur

Kompendium

Examination

 • LAB1 - Laborationer, , betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 6 hp) är skriftlig och utgörs av två delar, varav den ena är av s.k. flervalstyp medan den andra innehåller frågor av beskrivande karaktär. Kurslitteraturen får användas som hjälpmedel vid den sist nämnda delen. Räknedosor tillåtna.
Seminarierna (SEM1; 0 hp) och laborationerna (LAB1; 0 hp).

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerea.se

Examinator

Anders Hansson <haga@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.