Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MG2015 Svetsteknologi, högre kurs, modul 3 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50862

Rubriker med innehåll från kursplan MG2015 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grunder i hållfasthetslära - kort repetition; Hållfasthetsaspekter på olika metalliska konstruktionsmaterial; Arbetsgång vid konstruktion av svetsade produkter; Konstruktiv utformning; Statisk och dynamisk dimensionering av svetsförband; Val av svetsklass och säkerhetsfaktorer; Fogutformning och placering; Tillsatsmaterialets inverkan; Standarder och dokumentation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner inom svetsars hållfasthet och dimensionering
 • beskriva skillnader i olika metallers hållfasthet och prestanda under belastning, både statisk och dynamisk
 • redogöra för viktiga begrepp som konstruktiv utformning, tyngdpunkt, vridcentrum, nyttjandegrad och säkerhetsfaktorer
 • identifiera kritiska områden med hög belastning i en svetsad konstruktion, samt  förbättringsåtgärder som kan behövas
 • redogöra för och beräkna svetsade förbands och  svetsade konstruktioners hållfasthet, beskriva dimensioneringsmetodiker
 • beskriva inverkan av miljö såsom temperatur, lastfall, korrosiv miljö, på en svetsad konstruktions hållfasthet
 • redogöra för de viktigaste svetsbeteckningarna samt hur dessa används i konstruktionsritningar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avslutade grundkurser i Svetsteknologi (MG1010, MG1011, MG1012)

120 hp inom teknik

Rekommenderade förkunskaper

MG1010 Svetsteknologi allmän kurs

MG1011 Svetsteknologi fortsättningskurs

MG1012 Oförstörande provning

MG2013 Svetsteknologi hk, modul 1

MG2014 Svetsteknologi hk, modul 2

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DEL1 - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
 • HEM1 - Övnings/hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MG2016 Svetsteknologi, påbyggnadskurs för EWE

Kontaktperson

Joakim Wahlsten (soda@kth.se), Per Johansson (pj@kth.se)