Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MG2015 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grunder i hållfasthetslära - kort repetition; Hållfasthetsaspekter på olika metalliska konstruktionsmaterial; Arbetsgång vid konstruktion av svetsade produkter; Konstruktiv utformning; Statisk och dynamisk dimensionering av svetsförband; Val av svetsklass och säkerhetsfaktorer; Fogutformning och placering; Tillsatsmaterialets inverkan; Standarder och dokumentation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner inom svetsars hållfasthet och dimensionering
 • beskriva skillnader i olika metallers hållfasthet och prestanda under belastning, både statisk och dynamisk
 • redogöra för viktiga begrepp som konstruktiv utformning, tyngdpunkt, vridcentrum, nyttjandegrad och säkerhetsfaktorer
 • identifiera kritiska områden med hög belastning i en svetsad konstruktion, samt  förbättringsåtgärder som kan behövas
 • redogöra för och beräkna svetsade förbands och  svetsade konstruktioners hållfasthet, beskriva dimensioneringsmetodiker
 • beskriva inverkan av miljö såsom temperatur, lastfall, korrosiv miljö, på en svetsad konstruktions hållfasthet
 • redogöra för de viktigaste svetsbeteckningarna samt hur dessa används i konstruktionsritningar

Kursupplägg

Kursen ges i huvudsak 2 dagar/vecka, i snitt varannan vecka under 2 månader. Kursen är delvis en distanskurs vilket innebär att en hel del hemarbete förutsätts. Kursen har höga närvarokrav.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Registrerad på MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik.

Kunskaper i svenska B/svenska 3

eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

MG1010 Svetsteknologi allmän kurs

MG1011 Svetsteknologi fortsättningskurs

MG1012 Oförstörande provning

MG2013 Svetsteknologi hk, modul 1

MG2014 Svetsteknologi hk, modul 2

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Konstruktionshandbok för smältsvetsade produkter Utgåva 3,
Bestämmelser för Stålkonstruktioner 1999,
samt utdelat material i kursen.
(Som förberedelse rekommenderas gymnasiebok i hållfasthetslära)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DEL1 - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
 • HEM1 - Övnings/hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Amir Rashid

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2015

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MG2016 Svetsteknologi, påbyggnadskurs för EWE

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerim.se