MG2026 Integration av industriella IT-system 6,0 hp

Integration of Industrial IT Systems

De informationshanterande system som leverantörerna erbjuder, är sällan anpassade till det enskilda företagets behov. Oftast kan dock systemen anpassas, genom konfigurering eller applikationsprogrammering, för att bättre stödja företagets processer.

I denna kurs får du lära dig att göra sådana anpassningar av enskilda system och integration av olika system, genom konfigurering och applikationsprogrammering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du

 • kunna redogöra för huvudsakliga funktioner och delsystem i olika slags IT-verktyg
 • kunna redogöra för vilken information som hanteras av olika IT-verktyg och deras delsystem
 • kunna redogöra för vilken slags information som hanteras i ett givet företag och dess olika delprocesser
 • genom konfigurering kunna anpassa olika IT-verktyg till ett företag och dess processer
 • kunna anpassa och integrera nya och befintliga IT-verktyg efter ett företags behov, genom applikationsprogrammering
 • kunna använda etablerade standarder för att utbyta information mellan olika system

Kursens huvudsakliga innehåll

IT-verktyg i industriell produktframtagning. Information, funktioner och delsystem i olika IT-verktyg. Konfigurering av IT-verktyg.
API – Applikationsprogrammering för IT-verktyg. Användning av standarder för informationsutbyte mellan olika IT-verktyg.

Kursupplägg

Kursen hålls i lektionsform med mycket lärarlett och självständigt datorarbete.

Behörighet

MG2028 Inte bara CAD – IT-verktyg i industriell produktframtagning
MG2035 PDM/PLM, eller motsvarande kunskaper

Rekommenderade förkunskaper

MG2028/MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
MG2035 PDM/PLM

eller motsvarande

Litteratur

Varierar med projektuppgift

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Fullgjorda projektuppgifter (PRO1; 6hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Lasse Wingård , lasse.wingard@iip.kth.se

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.