MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 hp

Production Engineering - Project Course

Inom ramen för kursen genomför du tillsammans med dina kurskamrater ett projekt med direkt industrianknytning. Problemställningen kan vara av olika karaktär beroende på din studieprofil samt företagets verksamhet, storlek och aktuella behov.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  61082

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Per Johansson <pj@kth.se>

 • Lärare

  Lars Wingård <lw@kth.se>

 • Målgrupp

  För utbytesstudenter på FIF-programmet vid Aalto-universitetet

  och studenter på TPRMM som pga utlandsstudier ej deltar i ordinarie kurstillfälle

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda relevanta modeller och praktiska metoder för att utarbeta, jämföra och föreslå lösningar på ett produktionstekniskt problem hämtat från industrin
 • använda kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt skaffa nya kunskaper vid behov
 • skriva en välstrukturerad teknisk rapport som på ett tydligt sätt beskriver problemet, hur man gått tillväga för att angripa och lösa problemet, samt klart redovisar vad man kommit fram till
 • muntligt presentera och motivera projektresultatet
 • argumentera för valda arbetsmetoder och presenterat resultat och deras tillförlitlighet när det utsätts för kritik
 • ge konstruktiv kritik på ett motsvarande projektarbete
 • organisera, hantera och leda ett komplext projektarbete som löper över en längre tid, i samarbete med uppdragsgivare, handledare och projektgrupp

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen genomför du tillsammans med dina kurskamrater ett projekt för att lösa ett produktionstekniskt problem med direkt industrianknytning. Problemställningen kan vara av olika karaktär beroende på företagets verksamhet, storlek och aktuella behov.

Kursupplägg

Gruppen arbetar självständigt med att lösa projektuppgiften, med stöd och handledning från institution och uppdragtillsgivare och löpande avrapportering. 

Arbetet dokumenteras i en teknisk rapport där tillvägagångssätt för att angripa problemet belyses och lösningsförslag presenteras och motiveras.

Projektkursen avslutas med muntliga redovisningar av projekten.

Behörighet

Minst 45 hp avklarat inom Masterprogrammet TPRMM

Rekommenderade förkunskaper

Obligatorisk för TPRMM:2

Litteratur

Beroende på projektuppgift

Examination

 • INL1 - Inlämning, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete (PRO1; 6 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Ove Bayard (oveb@kth.se), 08/790 63 60

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Övrig information

Endast  för TPRMM:2

OBS! Kursen startar först i början av oktober, se schema för exakta tider.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.