MG2030 Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer 6,0 hp

Production Engineering - Simulation of Factory, Flow and Processes

Uppbyggnad och utnyttjande av kommersiellt tillgängliga datahjälpmedel för simulering av fabriker, flöden och processer

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska du kunna:        

 • använda simuleringsprogram för:-         
 • framtagning av layouter för hela fabriker, produktionslinjer och tillverknings- och monteringsceller         
 • simulering av tillverkning i enstaka maskiner         
 • samordning och balansering inom och mellan maskingrupper         
 • händelsestyrd simulering för att skapa beslutsunderlag för dimensionering av buffertar och partistorlekar utifrån en önskad produktionskapacitet        
 • simulera effekter av olika processparametrar vid tillverkningsprocesser        
 • redogöra för principer för att utbyta produkt- och produktionsdata mellan simulerings­program och andra IT-verktyg        
 • undersöka funktionaliteten och användargränssnittet i olika slags simuleringsprogram och värdera deras användbarhet för ett givet produktionsfall

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Digital visualisering och simulering av celler, layouter, materialflöden och fabriker       
 • Layouter av fabriker       
 • Händelsstyrd simulering av flöden, för bedömning av produktionskapacitet, genomloppstider, flaskhalsar, buffertar, lagerstyrning mm        
 • Simulering av tillverkningsprocesser

Kursupplägg

Kursen innefattar 3-4 teman som vart och ett tar upp en kategori av simuleringsprogram. Det mesta arbetet i kursen är praktisk natur och huvuddelen av lektionstiden tillbringas vid dator.Under en stor del av kursen genomförs ett projekt där en mindre grupp studenter har i uppgift att använda ett simuleringsprogram för att studera ett givet produktionsfall och utvärdera programmets funktionalitet och användbarhet för den givna problemställningen.

Behörighet

MG1003/MG1004 Produktframtagning 1 och 2, ellerMF1012/MF1013/MF1014 Design och produktframtagning A, B och C

Litteratur

Kurspärm, där materialet, föreläsningspresentationer, artiklar, övningar, mm., fortlöpande delas ut under kursens gång.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Fullgjorda laborationer.Godkänd projektuppgift.

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator

Torsten Johan Adolf Kjellberg <torstenk@kth.se>

Påbyggnad

MG2032 Automatiseringsteknik fk
MG2031Tillverkningsteknik fk
MG2020 Modulindelning av produkter
MG2033 Quality Control
MG2027 Projektkurs Industriell produktion

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.