Hoppa till huvudinnehållet

MG2045 Beslutsstöd för avancerad tillverkning 6,0 hp

Kursen introducerar beslutsstödsystem inom avancerad tillverkningsteknik baserat på industriella mättekniska verktyg och procedurer. Kursen innehåller omfattande genomgång av avancerade tillverkningsprocesser och industriella mättekniska verktyg, metoder. Under kursen tillämpas omfattande träning i hantering och utvärdering av tillverknings- och mätdata. Kursen syftar till att Iära studenterna hur mätteknik bistår beslutsstöd inom avancerad tillverkning. Studenterna kommer efter genomförd kurs ha förmåga att tillämpa ny kunskap genom tre huvudaktiviteter: design, utföra och dokumentera personligt forskningsarbete.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2045 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen handlar om beslut stödsystem inom avancerad tillverkningsteknik baserat på industriella mättekniska verktyg och procedurer. Kursen innehåller omfattande genomgång av avancerade tillverkningsprocesser och industriella mättekniska verktyg, metoder, algoritmer och dess tillämplighet, konfiguration, delsystem, uppbyggnad, design och drifts kapabilitet. Under kursen tillämpas omfattande träning I hantering och utvärdering av tillverknings- och mätdata genom användning av tillämpbara statistiska verktyg och algoritmer för maskininlärning för att erhålla och redogöra resultat med spårbarhet. Kursen syftar till att lära studenterna hur mätteknik bistår beslutstöd inom avancerad tillverkning. Studenterna kommer efter genomförd kurs ha förmåga att tillämpa ny kunskap genom tre huvudaktiviteter: design, utföra och dokumentera personligt forskningsarbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Beskriva avancerade tillverkningsprocesser
 2. Förklara vikten av mätteknik i avancerade tillverkningsprocesser
 3. Beskriva metoder och instrument som används industriellt för mättekniska ändamål
 4. Utvärdera mät- och tillverkningsdata genom att använda ändamålsenliga statistiska verktyg och algoritmer för maskininlärning
 5. Tillämpa beslutsstödsystem för avancerad tillverkning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till masterprogram.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Individuell hemuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2045

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Robert Tomkowski (rtom@kth.se)