Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMG2103 Industriell Produktionsteknik 6,0 hpAdministrera Om kursen

Principer för uppbyggnad av tillverkningssystem, kunskap om den senaste tekniken för detaljtillverkning och automatisering av materialhanteringsutrustningen. I kursen ingår omfattande genomgång av industriella styrsystem, kommunikationsteknik, sensorer och servosystem. En omfattande information ges om styr och automatiseringsteknik samt process och tillståndsövervakning som används idag i bearbetningsceller, flexibla tillverkningssystem, tillverkningslinjer, samt materialhantering.

Kursen tar upp metoder för analys av tillverkningsprocesser och identifiering av förbättringsmöjligheter baserade på flödessimulering. Under kursens gång studenten kommer i kontakt med simuleringsmodellerframtagna för typiska produktionstekniska beslut. Detta ökar förståelse av de principer som tillämpas inom industri. Programmet omfattar också implementeringsmetoder för lean teknik.

Kursen inkluderar också grundläggande orientering om underhåll nödvändig för att uppnå krävd tillgänglighet samt hög person- och miljösäkerhet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MG2103 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar delområdena:

 • Verktygsmaskiners och industrirobotars beståndsdelar och uppbyggnad
 • Avancerade tillverkningssystem och smarta verktygsmaskiner som integrerade delar av tillverkningssystemet
 • Flödes- och noggrannhetssimulering för analys och förbättring av tillverkningssystem och tillverkningsprocesser
 • Uppmätning och karakterisering av verktygsmaskiners noggrannhet

Lärandemål

Efter genomgången kurs studenten:

 • beskriva grundläggande konstruktions- och arbetsprinciper för verktygsmaskiner och industrirobotar

 • förklara konceptet maskinbearbetningssystem och faktorer som påverkar systemens noggrannhet
 • använda simuleringsverktyg för analys och konstruktion av tillverkningssystem
 • motivera när och varför karakterisering och testning av produktionsmaskiner är viktigt
 • jämföra hur olika produktegenskaper påverkar valet av tillverkningsprocesser, planering och operativ drift
 • använda information från vetenskapliga artiklar och internationella standarder för problemlösning

För högre betyg dessutom:

 • bedöma och motivera skillnader mellan olika verktygsmaskinskonstruktioner
 •  föreslå och motivera lösningar för konstruktion av och arbetsprinciper för verktygsmaskiner och industrirobotar för en flexibel och resurseffektiv produktion

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MG1002 "Automatiseringsteknik" 6hp eller motsvarande
Engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LITT - Sammanfattning och presentation av vetenskapliga artiklar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Andreas Archenti

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2103

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Archenti, archenti@kth.se