MG2117 Produktion, ekonomi och ledarskap 15,0 hp

Production, Business and Management

Kursen syftar till att ge studenterna professionella färdigheter som behövs för att lösa produktionstekniska problem som är så sammansatta och komplexa att de för sin lösning kräver kunskaper både inom produktion och inom industriell ekonomi.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51136

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Lars Wingård <lw@kth.se>

 • Lärare

  Lars Wingård <lw@kth.se>

  Per Johansson <pj@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för TIEMM IPIB, åk 2

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt skaffa nya kunskaper vid behov
 • identifiera, jämföra och kritiskt bedöma aspekter av ett sammansatt produktionstekniskt problem som för sin lösning kräver kunskaper både inom produktion och inom industriell ekonomi
 • tillämpa modeller och praktiska metoder för att utarbeta och föreslå en lösning på ett sammansatt produktionstekniskt problem som för sin lösning kräver kunskaper både inom produktion och inom industriell ekonomi, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och hållbarhets-aspekter
 • organisera, hantera och leda ett komplext projektarbete som löper över en längre tid i samarbete med uppdragsgivare och medarbetare
 • presentera arbetet såväl skriftligt som muntligt på ett vetenskapligt och säljande sätt
 • argumentera för valda arbetsmetoder och resultatens tillförlitlighet när det utsätts för kritik samt ge konstruktiv kritik på ett motsvarande projektarbete

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen genomförs i projektform.

Projekten genomförs som ett samarbete mellan KTH och företag som är projektens uppdragsgivare. Tyngdpunkten för projekten ligger inom det produktionstekniska området, d.v.s. är huvudsakligen av teknisk art, men innehåller också viktiga aspekter inom ekonomi- och ledarskapsområdena.

Kursupplägg

Projekten genomförs normalt i grupper om tre teknologer och handleds både från institutionen för Industriell produktion och från institutionen för Industriell ekonomi och organisation.

Problemformulerings- och mellanseminarier ingår förutom den slutliga redovisning som sker i såväl skriftligt som muntligt. Dessutom ingår muntlig opposition på annat projektarbete. I de flesta fall hålls också en muntlig presentation hos uppdragsgivaren.

Behörighet

MG1001, MG1006, MG1016, MG1026 eller MG2104 samt

MG1002, MG2020 eller MG2040, MG2028 & MG2029

eller motsvarande

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Per Johansson (pj@kth.se)

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Övrig information

Kursen ersätter MG2017 fr o m HT2015.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.