MG213X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Production Engineering and Management, Second Cycle

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  51140

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ove Bayard <oveb@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valbar för TPRMM åk 2

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (15,0 hp), P4 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  60871

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ove Bayard <oveb@kth.se>

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  51270

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Ove Bayard <oveb@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valbar för TPRMM åk 2

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten ha förmåga att:

 • redogöra för den vetenskapliga grunden och tillämpliga metoder inom ämnesområdet "Industriell produktion", samt visa fördjupad kunskap i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 • identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt utvärdera detta arbete
 • utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • muntligt och skriftligt, i dialog med olika grupper, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet är ett självständigt, ingenjörsmässigt arbete, omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning.

Det ska omfatta både tillämpning och vidareutveckling av kunskaper och färdigheter du tillgodogjort dig tidigare under civilingenjörsutbildningen, samt vara orienterat mot Industriell produktion.

Uppgiften ska i svårighetsgrad vara sådan att den normalt kräver civilingenjörskompetens eller motsvarande. Arbetet ska vidare ha ett visst nyhetsvärde och innehålla moment av kritisk värdering, analys och syntes.

En litteratur‐ och/eller omvärldsstudie ska alltid genomföras. Beroende på arbetets art kan den vara mer eller mindre omfattande.

Kursupplägg

Examensarbetet kan utföras vid institutionen för Industriell produktion, eller hos en extern uppdragsgivare, i Sverige eller utomlands.

Varje examensarbete tilldelas en handledare från institutionen för Industriell produktion, som är huvudansvarig för handledningen av det vetenskapliga arbetet. Om uppdragsgivaren är extern, ska även denna tillhandahålla en handledare som står för den dagliga tekniska handledningen. Det är examensarbetarens ansvar att se till att regelbundna möten hålls med handledarna.

Examensarbetet redovisas muntligen vid ett slutseminarium vid institutionen. Vid detta redovisningstillfälle ska en i stort sett färdig (handledarens bedömning) slutrapport finnas till hands. Såväl denna rapport som den muntliga presentationen granskas och kommenteras av en opponent(grupp), utöver handledarens granskning och bedömning.

Behörighet

Här gäller de för Masterprogrammet fastställda kraven för att få påbörja ett examensarbete. För att påbörja examensarbetet krävs att studenten:

 • har klarat av minst 60 hp på avancerad nivå, huvudsakligen inom ämnesområdet Industriell produktion.
 • har genomgått kursen MG2100 Vetenskaplig forskningsmetodik inom industriell produktion, eller motsvarande
 • uppvisar tillräckligt ämnesdjup i förhållande till det valda problemområdet för examensarbetet

Litteratur

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Dokumenterad närvaro vid minst tre examensarbetespresentationer, varav som opponent under ett av dessa.

Godkänd examensuppgift (XUPP; 30 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Ove Bayard (oveb@kth.se), Farazee Asif (aasi@kth.se)

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Andreas Archenti <archenti@kth.se>

Antonio Maffei <maffei@kth.se>

Daniel Tesfamariam Semere <danielts@kth.se>

Lars Wingård <lw@kth.se>

Lihui Wang <lihuiw@kth.se>

Mauro Onori <onori@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.