MG3904 Experimentell försöksplanering 6,0 hp

Experimental Designs

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursen ger en översikt över försöksplaneringsmetoder. Inledningsvis går vi igenom  elementär statistik och statistiska metoder, därefter ett antal varianter av försöksplanering, för att avslutas statistisk analys av data från olika försök. Kursmaterialet består av boken Statistical Design and Analysis of Experiments: With Applications to Engineering and Science, Second Edition, av Robert L. Mason, Richard F. Gunst, James L. Hess.  Genomförandet hålls i seminarieform där deltagarna (max 8 doktorander) föreläser tilldelade kapitel. Dessutom ingår att presentera en egen försöksplanering applicerad på sin egen forskning. Försöksplaneringsprogrammet Modde från Umetrics används i form av en institutionslicens, och en gästföreläsning av Umetricspersonal eftersträvas. Kursen hålls på svenska eller engelska, beroende på deltagarnas språkpreferenser.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Ges vid behov när 5-8 doktorander är intresserade. Nästa kursomgång mars - maj 2014.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande statistik, erfarenhet av hantering av mätdata, pedagogiska erfarenheter.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Andreas Archenti (archenti@kth.se)

Examinator

Andreas Archenti <archenti@kth.se>

Övrig information

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning av Prof. Lars Mattsson, som sedan deltar i seminarierna och examinerar därigenom kursdeltagarna baserade på deras presentationer (~30 min/person och kapitel)  och förberedelser för diskussioner av genomgångna kapitel. Minst 75% närvaro krävs. Någon separat tentamen ges ej. Kurslitteraturen finns tillgänglig på Wiley Online Library via KTHB