Hoppa till huvudinnehållet

MH1004 Materiallära 6,0 hp

Kursens mål och syfte är att ge en introduktion till grundläggande materialvetenskapliga begrepp och en förståelse för fenomen som bestämmer materialens beteende.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MH1004 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Materialhistoria och materialklasser.
Atomär och molekylär struktur hos metaller, keramer och polymera material.
Relationer mellan struktur och egenskaper.
Dislokationer och andra gitterdefekter i metalliska material.
Mekaniska egenskaper, elastisk och plastisk deformation.
Härdningsmekanismer för metalliska material.
Brott och tidsberoende deformation.
Binära fasdiagram.
Fasomvandlingar vid stelning.
Fasomvandlingar i fast tillstånd.
Diffusionslösa fasomvandlingar.
Korrosion och tidsberoende degradation av metaller.
Kompositers uppbyggnad.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva materials uppbyggnad med avseende på bindningstyp, atom-, och mikrostruktur samt inverkan av olika atomära defekter.
 • Beskriva deformationsmekanismer av olika material och inverkan av dessa på materialets mekaniska och andra egenskaper, speciellt för metalliska material.
 • Beskriva och använda fasdiagram för att tolka diffusionsstyrda fasomvandlingar samt förklara strukturbildning i metalliska material.
 • Förklara och illustrera olika härdningsmekanismer samt rekristallisation och korntillväxt i metalliska material.
 • Förklara begreppet diffusion och i Fe-C systemet tolka och beskriva diffusionsstyrd som icke-diffusionsstyrd strukturbildning samt tillämpa TTT-diagram vid fasomvandling och strukturbildning.
 • Ange de vanligaste konstruktionsmetallerna inkl gjutjärn, översiktligt framställningsprocesser av metalliska material samt speciellt för processen gjutning begreppet mikrosegring.
 • Beskriva och förklara brottmekanismer och olika typer av brott samt de vanligaste korrosions- och nedbrytningsmekanismerna av material.
 • Ange samband mellan mikrostruktur och egenskaper av keramer, polymera material och kompositer samt översiktligt framställningsprocesser av dessa.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper om materiallära samt hållfasthetslära motsvarande minst Materiallära MH1024, 6 hp och Hållfasthetslära SE1020, 9 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH1004

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Eliasson, anderse@kth.se