Hoppa till huvudinnehållet

MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp

Kursens mål och syfte är att ge en introduktion till grundläggande materialvetenskapliga begrepp och en förståelse för fenomen som bestämmer materialens beteende.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MH1005 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Materialhistoria och materialklasser.
Atomär och molekylär struktur hos metaller, keramer och polymera material.
Relationer mellan struktur och egenskaper.
Dislokationer och andra gitterdefekter i metalliska material.
Mekaniska egenskaper, elastisk och plastisk deformation.
Härdningsmekanismer för metalliska material.
Brott och tidsberoende deformation.
Binära fasdiagram.
Fasomvandlingar vid stelning. Fasomvandlingar i fast tillstånd.
Diffusionslösa fasomvandlingar.
Strukturomvandlingar.
Egenskaper av metaller, keramer och polymera material.
Kompositers uppbyggnad. Korrosion och tidsberoende degradation av metaller.

Lärandemål

 Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Inverkan av atomanordningar och bindningskrafter i fasta material
 • Vanliga atomanordningarna i metalliska material
 • Vakanser och dislokationer samt dislokationers betydelse vid plastisk deformation
 • Diffusionsmekanismer, interstitiell och substitutionell diffusion
 • Mekaniska egenskaper och mekanisk provning av metaller
 • Olika härdningsmekanismer för metalliska material
 • Binära fasdiagram - hävstångsregeln
 • Förloppet vid fasomvandlingar och hur mikrostrukturen utvecklas
 • Översiktligt för sambandet mellan mikrostruktur och egenskaper
 • Återhämtning, rekristallisation och korntillväxt
 • Huvudtyper av stål och andra legeringar, deras egenskaper och tillämpningar
 • Olika typer av brott: segt och sprött brott, kryp och utmattningsbrott
 • Olika värmebehandling av stållegeringar
 • Isoterma omvandlingsdiagram och diffusionslösa omvandlingar för stållegeringar
 • Egenskaper av metaller, keramer och polymera material.
 • Kompositers uppbyggnad.
 • Korrosion och tidsberoende degradation av metaller.

Kursupplägg

Föreläsningar 34 h
Laborationer/övningar 15 h

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SE1010 Hållfasthetslära
SG1130 Mekanik I

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

"Materials Science and Engineering, an Introduction", 7th ed. William, D. Callister, Jr., John Wiley & Sons Inc., (2007), ISBN(13): 978-0-471-73696-7.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationer/övningar, gk närvaro+test
Tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Eliasson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH1005

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tekn Dr Anders Eliasson, anderse@kth.se