Hoppa till huvudinnehållet

MH1029 Hållbar processteknik 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MH1029 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Termodynamiska jämviktberäkningar men med fokus på järn- och stålframställning men med exempel från kisel-, zink- och aluminiumframställning.
 • Processmetallurgiska principer (pyro- och hydrometallurgi samt elektrokemi) för framställning av icke-järnmetaller. Tillämpningar på koppar, zink och aluminium.
 • Studiebesök för att kunna förstå en industriell metallurgisk processkedja utifrån egna erfarenheter
 • Hur en hållbar metallframställning är en del av den cirkulära ekonomin

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande processer för framställning av basmetaller som inte är järnbaserade
 • förklara hur en hållbar metallframställning är en del av den cirkulära ekonomin
 • beskriva en industriell metallurgisk processkedja
 • tillämpa termodynamiska beräkningar för utvinning av basmetaller med fokus på järnbaserade legeringar

Kursupplägg

Föreläsningar, övningar, projekt och studiebesök ingår i kursen

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH1022 Framställningsprocesser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i kurs-PM, vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEMA - Seminarieuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • STU2 - Studiebesök, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH1029

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MH2039 Processteknik

MH2053 Tillämpad termodynamik för materialprocesser

Kontaktperson

Professor Pär Jönsson (parj@kth.se)

Övrig information

Kursen är behörighetsgivande inför val till masterprogrammet Teknisk materialvetenskap (TMV)