Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MH1029 Hållbar processteknik 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan MH1029 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Termodynamiska jämviktberäkningar men med fokus på järn- och stålframställning men med exempel från kisel-, zink- och aluminiumframställning.
 • Processmetallurgiska principer (pyro- och hydrometallurgi samt elektrokemi) för framställning av icke-järnmetaller. Tillämpningar på koppar, zink och aluminium.
 • Studiebesök för att kunna förstå en industriell metallurgisk processkedja utifrån egna erfarenheter
 • Hur en hållbar metallframställning är en del av den cirkulära ekonomin

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande processer för framställning av basmetaller som inte är järnbaserade
 • förklara hur en hållbar metallframställning är en del av den cirkulära ekonomin
 • beskriva en industriell metallurgisk processkedja
 • tillämpa termodynamiska beräkningar för utvinning av basmetaller med fokus på järnbaserade legeringar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH1022 Framställningsprocesser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i kurs-PM, vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEMA - Seminarieuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • STU2 - Studiebesök, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MH2039 Processteknik

MH2053 Tillämpad termodynamik för materialprocesser

Kontaktperson

Professor Pär Jönsson (parj@kth.se)