Hoppa till huvudinnehållet

MH1031 Keramiska material 8,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MH1031 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grunderna för framställning av såväl traditionella som avancerade keramer; kristallstrukturer och bindningar hos keramiska material; defekter; smältpunkt, ytenergi; diffusion, elektrisk- och termisk ledning; glasbildning; mekaniska egenskaper och fraktografi; statistiska brotteorier; tidsberoende brott; seghetshöjande mekanismer; termisk chock.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Ge exempel på, och förklara strukturer hos keramer
 • Ge exempel på, och förklara viktiga fysikaliska och termiska egenskaper hos keramer.
 • Beskriva de viktigaste defekterna i keramer och skriva ner defektreaktioner.
 • Förklara diffusion, elektrisk- och termisk ledning i keramer.
 • Beskriva glas, speciellt dess bildning, struktur och egenskaper.
 • Förklara framställning, speciellt pulversyntes, pulverkarakterisering, formning och sintring, av keramer.
 • Förklara och utföra beräkningar på de mekaniska egenskaperna hos keramer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH1030 Materialdesign I eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH1031

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Joakim Odqvist, odqvist@kth.se

Övrig information

Ersätter kursen MH1020 Keramteknologi från vårterminen 2022 (V22)