MH2000 Experimentella metoder 6,0 hp

Experimental Methods

Kursen är ämnad att ge en övergripande bild av vanligt förekommande experimentella metoder som används i laboratorier för materialvetenskap.

Flera områden är täckta, vilket inkluderar svepelektronmikroskop (SEM), röntgendiffraktion (XRD), mätningar av termofysikaliska egenskaper samt termodynamiska och kinetiska mätningstekniker. Analysering av experimentell data med fokus på att kvantifiera felkällor vid mätningar kommer även att inkluderas.

Detta är en praktisk kurs där en del av tiden kommer att spenderas i laboratoriemiljö för att få en kännedom om de olika metoderna.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  20100

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Björn Glaser <bjoerng@kth.se>

 • Lärare

  Björn Glaser <bjoerng@kth.se>

  Peter Hedström <pheds@kth.se>

  Valter Ström <valter@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva moderna experimentella metoder inom materials fysik och kemi.

 • Bedöma precisionen och noggrannheten av olika experimentella mätningar.

 • Nämna begränsningar för olika mättekniker.

 • Välja korrekt teknik för att mäta specifika fysikaliska eller kemikaliska egenskaper hos material.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Senaste teknikerna inom analys och karaktärisering av material (transmissionselektronmikroskopi, röntgendiffraktion, svepelektronmikroskop, ljusoptiskt mikroskop)

 • Experimentella förhållanden (högtemperaturugnar, temperaturkontroll, gasfas, deglar och refraktikmaterial, övriga förhållanden)

 • Termodynamiska studier (kalorimetri, temperaturanalys, elektromotorisk kraft, fasdiagramstudier, jämvikt och släckning, gas-kondenserad fasjämvikt)

 • Kinetiska studier (gravimetrisk analys, elektromotorisk kraft)

 • Fysikaliska egenskaper (termisk och elektronisk konduktivitet, viskositet, yt- och gränsytskiktsspänning, densitet)

 • Analys av experimentella felkällor (typer av felkällor, standardmetoder för att uttrycka fel, mätningar av felkällor, propagering av determinerande fel)

Kursupplägg

Del 1:

 • 6 lektioner inom de senaste teknikerna för analys och karaktärisering av material

 • 3 dagars laborationsarbete (1 dag för självstudier och grupparbete, 2 dagar för materialanalys och karaktärisering)

 • Labbrapport skall lämnas in

Del 2:

 • 6 lektioner i högtemperatur experimentella metoder

 • 3 dagars laborationsarbete (1 dag för självstudier och grupparbete, 2 dagar för högtemperatur laborationsarbete)

 • Labbrapport skall lämnas in

Slutexamen kommer att täcka Del 1 och Del 2.

Behörighet

 • Grundläggande kunskaper om materials fysik och kemi

 • Grundläggande kunskaper inom termodynamik och kinetik

Litteratur

Utdrag från böcker, manualer och översiktsartiklar kommer att användas för bakgrundinformation.

Examination

 • LABA - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • LABB - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • TENB - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENC - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Bjoern Glaser (bjoerng@kth.se)

Examinator

Björn Glaser <bjoerng@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.