Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MH2039 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Materialframställning och behandlingsprocesser omfattande råmaterialberedning,
metallframställning,
värme- och mekanisk behandling av metallprodukter.  
Grundläggande kunskap om fysikalisk kemiska processer inom metallurgin omfattande tillämpning av termodynamiska och kinetiska processer, ternära fasdiagram, mass- och värmebalanser för beräkning av metallurgiska processer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva och analysera en produktionskedja för framställning av metaller från metall/malm råvara till slutlig produkt.
 • Beskriva, analysera och jämföra högtemperaturprocesser i metallframställning, för både flytande och fast fas.
 • Identifiera relevant information för en produktionskedja utifrån tillgängliga databaser och vetenskaplig litteratur för att jämföra och utvärdera dessa.
 • Tillämpa värme- och massbalanser i metallurgiska processer.
 • Analysera och diskutera grundläggande begrepp inom teori om organisation och genus.
 • Redogöra för och diskutera vad begreppet hållbar utveckling inom metallindustrin innebär samt hur metallindustrin är en del av den cirkulära ekonomin.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande termodynamik och värme-, massbalanser i metallurgiska processer

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper inom processmetallurgins grundläggande principer motsvarande det som undervisas i kursen MH1029 Hållbar processteknik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i kurs-PM, vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Christopher Hulme-Smith

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2039

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Materialteknik, Materialvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2

MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap

Kontaktperson

Christopher Hulme-Smith (chrihs@kth.se)