Hoppa till huvudinnehållet

MH2045 Energi- och materialhållbarhet 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MH2045 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupad kunskap och förståelse för hur industriella processer och produkter påverkar miljön såväl som de juridiska aspekterna och strategier för att minimera miljöpåverkan.

Kursen fokuserar särskilt på processindustrins möjligheter och begränsningar att genom livscykelanalys av energi och material både minska sina utsläpp av avfall till atmosfär och vatten och sin energianvändning.

Kursupplägget innefattar:

 • Föreläsningar
 • Projektarbete
 • Studiebesök/Fältarbete

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Värdera och kritiskt granska en befintlig processväg utifrån hållbarhetsaspekter och specifika hållbarhetsmål
 • Ge exempel på och värdera relevanta miljöindikatorer i en befintlig process
 • Urskilja och kategorisera orsaker och källor till miljöpåverkande problem samt föreslå och värdera lämpliga kontrollmekanismer för dessa
 • Värdera och kritiskt granska en livscykelanalys av en befintlig process
 • Kritiskt granska och motivera för hållbarhetsaspekter inom en given processväg

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Goda kunskaper om energi- och miljöfrågor samt om industriell processindustri, motsvarande kurs MH1022 Framställningsprocesser eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i kurs-PM, vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • NÄR1 - Närvaro, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2045

Ges av

Huvudområde

Materialteknik, Materialvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Kursen MH2601 Förbränning i industriella processer

Kontaktperson

Weihong Yang, weihong@kth.se