Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MH2055 Materials strukturer I 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande teori om fasomvandlingar och bildning av mikro- och nanostrukturer genom kärnbildning och tillväxt i metalliska och keramiska material.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51339

Rubriker med innehåll från kursplan MH2055 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar: 

 • Jämvikter och omvandlingar i metalliska material 
 • Grundläggande teori om fasomvandlingar 
 • Grundläggande termodynamik och tillämpning av binära fasdiagram 
 • Mikro- och nanostrukturers utveckling genom kärnbildning och tillväxt 
 • Kristallint och amorft stelnande 
 • Omvandlingar i fast fas 
 • Rekristallisation, korntillväxt och förgrovning 
 • TTT- och CCT-diagram 
 • Beräkningar av effekten av ytenergi på jämvikt, drivande kraft för begynnande utskiljning, kritisk radie för kärnbildning, tillväxthastighet, segring under stelning, korntillväxt och omvandlingshastighet 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. Använda och tillämpa grundläggande terminologi och begrepp för metalliska materials mikrostruktur och omvandlingar.
 2. Identifiera och analysera karakteristiska strukturelement i materials mikrostruktur, dra slutsatser om hur materialet har behandlats och motivera för fasomvandlingar som har skett med hjälp av binära fasdiagram. 
 3. Beskriva och analysera de vanligaste omvandlingarna och strukturerna i de mest använda metalliska materialen och inverkan av faktorer som t.ex. sammansättning och temperatur, samt förklara och motivera vilka grundläggande kemiska och fysikaliska storheter, t.ex. ytenergi och diffusion, som är av betydelse. 
 4. Motivera för rimliga antaganden och verkställa beräkningar avseende mikrostrukturutveckling. 
 5. Förklara och illustrera den geometriska innebörden av begrepp som är centrala för fasomvandlingar i Gibbs-energidiagram och relatera dess koppling till fasdiagram. 
 6. Analysera och förklara fasomvandling och strukturbildning i ett material med hjälp av TTT-, och CCT-diagram. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Totalt 90 hp inom huvudområdet teknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Närvaro och godkända test på samtliga laborationer
 • Samtliga hemuppgifter är godkända
 • Samtliga lärandemål är uppfyllda till minst nivå E 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Materialteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Annika Borgenstam (annbor@kth.se)