MH2100 Pulvermetallurgi 6,0 hp

Powder Metallurgy

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Materialteknik
  Materialvetenskap
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Att ge kunskaper om:

 • pulvermetallurgiska material och processer för deras framställning.
 • material av speciell betydelse för svensk pulvermetallurgisk industri.

Kursens huvudsakliga innehåll

Framställning av metalliska pulver och metoder för deras karakterisering. Kompaktering och sintring av järnbaserade pulver och av pulver för hårdmetall. Kompaktering genom enaxlig och isostatisk pressing diskuteras, samt användningen av olika presshjälpmedel. Kemiska jämvikter och diffusionsprocesser vid sintring av sinterstål och hårdmetall. Speciell tyngd ägnas åt sintringsteori och inverkan av olika processbetingelser samt vätning och ytdiffusion. Fastfas- och smältfassintring med tillämpningar på sinterstål och hårdmetall. De pulvermetallurgiska materialens fördelar och begränsningar ur tekniska och ekonomiska perspektiv.

Kursupplägg

Föreläsningar 16 h
Övningar 16 h
Laborationer 8 h

Behörighet

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande:
MH1003 Mikro- och nanostrukturer.

Litteratur

German, R.M. Powder Metallurgy Science.

Kompendium.

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Greta Lindwall (gretal@kth.se)

Examinator

Greta Lindwall <gretal@kth.se>

Joakim Odqvist <odqvist@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.