Hoppa till huvudinnehållet

MH2100 Pulvermetallurgi 6,0 hp

Den här kursen ger studenterna kunskap om området pulvermetallurgi and lär dem generiska principer relevanta för att forma pulver till produkter,

Ämnen som inkluderas i kursen är pulvertillverkning, pulverkarakterisering, formning och kompaktion av pulver, het isostatisk pressning och additiv tillverkning samt sintring.

Särskilt fokus är på additiv tillverkning, hårdmetall och stål.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MH2100 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Framställning av metalliska pulver och metoder för deras karakterisering.
 • Kompaktering och sintring av järnbaserade pulver och av pulver för hårdmetall.
 • Kompaktering genom enaxlig och isostatisk pressing, samt användningen av olika presshjälpmedel.
 • Kemiska jämvikter och diffusionsprocesser vid sintring av sinterstål och hårdmetall. Speciell tyngd ägnas åt sintringsteori och inverkan av olika processbetingelser.
 • Fastfas- och smältfassintring med tillämpningar på sinterstål och hårdmetall.
 • De pulvermetallurgiska materialens fördelar och begränsningar ur tekniska och ekonomiska perspektiv.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Sammanfatta och förklara de olika processteg som är karakteristiska för pulverbaserade material generellt och för material/processer viktiga för pulvermetallurgisk industri i synnerhet.
 • Förklara och tillämpa olika metoder för pulverkarakterisering och pulvertillverkning.
 • Förklara olika metoder för kompaktering, pressning och formning av metallpulver.
 • Jämföra olika metoder för friformtillverkning generellt och för pulverbaserad additiv tillverkning i synnerhet.
 • Förklara och tillämpa den fysikaliska bakgrunden till sintring generellt och till sintring av hårdmetall och sinterstål i synnerhet.

Kursupplägg

Föreläsningar 16 h
Övningar 16 h
Laborationer 8 h

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH2017/MH2038 Mikro och nanaostrukturer, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges i kurs-PM, vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2100

Ges av

Huvudområde

Materialteknik, Materialvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Greta Lindwall (gretal@kth.se)