MH2150 Mekaniska egenskaper, fortsättningskurs 6,0 hp

Mechanical Properties, Advanced Course

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om metallers mekaniska egenskaper.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna redogöra för vilka glidsystem som sannolikt aktiveras vid drag- respektive kompressionsprovning av enkristaller med given initial orientering. De skall kunna redogöra för omorientering under deformationen och därmed även för uppkomsten av deformationstexturer. De skall även känna till de viktigaste rekristallisationstexturerna och förstå texturanisotropi i tunna plåtar och koppla denna till flytgränsytan vid tvåaxlig belastning. Studenterna kommer också att behärska stereografisk projektion och polfigurer för att kunna åskådliggöra 3D-samband i en 2D-projektion.

Kursdeltagarna kommer att grundligt kunna redogöra för plastisk deformation av rena metaller och för de olika härdningsbidragens mekanismer i legeringar. Detta innefattar teorin om symmetrisk och assymetrisk gitterdistortion vid lösningshärdning, styva-, partiellt flexibla och helt flexibla dislokationer, partiella dislokationer, termisk aktivering och töjningshastighetsberoende av flytkurvan samt återhämtning kopplad till deformationshårdnande och krypning.

Kursdeltagarna skall också kunna förklara orsakerna bakom miljöinducerade brott, så som LME (Liquid Metal Embrittlement), spänningskorrosion och väteförsprödning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

KF2250 Materials mekaniska egenskaper eller MH2032 Mechanical properties of materials

Litteratur

Pettersson, K. 1995. Kompendium i mekanisk metallografi. Inst. För materialvetenskap.

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgift (INL1; 3 hp)
Tentamen (TEN1; 3 hp)

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Stefan Jonsson, jonsson@kth.se

Examinator

Stefan Jonsson <jonsson@kth.se>

Övrig information

Examinator: Professor Stefan Jonsson

Ersätter 4H1206

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.