Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MH2281 Metallformning 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51349

Rubriker med innehåll från kursplan MH2281 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskap om metallers mekaniska egenskaper vid bearbetning, vilket generellt innebär hög temperatur och hög deformationshastighet. Plastisk deformation betraktas från kristallplastiskt- och kontinuumplastiskt perspektiv där en- och flerdimensionella deformationer jämförs. Materialmodeller lämpade för att beskriva flytspänning vid bearbetningsprocesser studeras liksom textur och anisotropi orsakade av plastisk bearbetning. De vanligaste bearbetningsprocesserna studeras och materialbeteendet i deformationszonen diskuteras.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • Förklara grundläggande principer för plastisk deformation av metaller vid höga temperaturer.
  • Förklara uppkomsten av texturer och tågor och redogöra för deras effekter.
  • Beskriva de vanligaste formningsprocesserna för metaller.
  • Tillämpa grundläggande modeller för att beskriva metallers plastiska egenskaper.

I syfte att:

Kunna modellera flytkurvan så att krafter och energibehov vid plastiska formningsprocesser kan bedömas. Kunna arbeta i en smedja eller valsverk, eller annan industri, där mekaniska egenskaper och metallbearbetningsutrustning är av intresse. Ha kunskaper nog att studera ämnet vidare genom kurser, läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper om metallers mekaniska egenskaper motsvarande Materialens mekaniska egenskaper MH2050, 6 hp

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • KON2 - Kontrollskrivning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Hemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som inte slutfört kurs med tidigare uppsättning av examinerande moment examineras på TEN1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Stefan Jonsson (jonsson@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Tidigare examinerande moment INL1 och KON1 och TENB examineras i INL2, KON2 och TEN2.