Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MH2281 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskap om metallers mekaniska egenskaper vid bearbetning, vilket generellt innebär hög temperatur och hög deformationshastighet.
Plastisk deformation betraktas från kristallplastiskt- och kontinuumplastiskt perspektiv där en- och flerdimensionella deformationer jämförs. Materialmodeller lämpade för att beskriva flytspänning vid bearbetningsprocesser studeras liksom textur och anisotropi orsakade av plastisk bearbetning.
De vanligaste bearbetningsprocesserna studeras och materialbeteendet i deformationszonen diskuteras.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • Förklara grundläggande principer för plastisk deformation av metaller vid höga temperaturer.
  • Förklara uppkomsten av texturer och tågor och redogöra för deras effekter.
  • Beskriva de vanligaste formningsprocesserna för metaller.
  • Tillämpa grundläggande modeller för att beskriva metallers plastiska egenskaper.

I syfte att:

Kunna modellera flytkurvan så att krafter och energibehov vid plastiska formningsprocesser kan bedömas. Kunna arbeta i en smedja eller valsverk, eller annan industri, där mekaniska egenskaper och metallbearbetningsutrustning är av intresse. Ha kunskaper nog att studera ämnet vidare genom kurser, läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH2032/MH2050 Materialens mekaniska egenskaper, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Kursen MH2050/MH2032 Materialens mekaniska egenskaper

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i kurs-PM, vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, - hp, betygsskala: P, F
  • KON1 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
  • TENB - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som inte slutfört kurs med tidigare uppsättning av examinerande moment examineras på TEN1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Stefan Jonsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2281

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Stefan Jonsson (jonsson@kth.se)